Galleries more

Videos more

Dictionary more

Parti LALIT dan Protestayon mondyal dan Ekwador Pu aboli baz militer

21.02.2007

Ant 5 a 9 Mars 2007, dan Ekwador dan Lamerik Latinn, pu premye fwa enn dizenn lorganizasyon, inklir Lalit, ki milit kont baz militer, pe zwenn pu enn konferans mondyal ek manifestasyon kont baz Amerikin Manta. Lalit form parti komite organizater sa konferans-la. Mobilizasyon pu ferm baz militer pe pran enn lanpler internasyonal.

Prezans Lalit laba li pa ditu enn azar. An 2004 dan kad World Social Forum Mumbai, Lalit ansam ek enn delegasyon Grup Refizye Chagos(GRC), ti partisip dan konferans fondasyon Rezo Anti Baz US. Laba nu ti reysi met kestyon fermtir baz Diego lor azanda Muvman Mondyal Anti Lager. Dan Moris nu finn tultan gard vivan laflam konba pu ferm baz U.S lor Diego, pu reinifikasyon Repiblik Moris, pu drwa retur e drwa reparasyon pu tu Chagosyin. Nu finn tultan inifye sa trwa lalit-la ansam parski li sel fason pu reysi gayne kont Leta Amerikin e Britanik. Me pu fors sa 2 pwisans inperyalis sede nu bizin osi asir sutyin depi, e inifye nu demand avek, sa imans muvman mondyal anti-lager ek anti kolonyal ki pe devlope. Anmemtan nu bizin batir sutyin isi dan Moris.


Kontex zordi

Dan kontex konfli dan Mwayin Oryan, lokipasyon Lirak e muvman rezistans ki pe devlope laba, lalit pu aboli tu baz militer li vinn krisyal. San baz militer li difisil pu Lamerik e so bann alye Lerop mintenir zot stratezi deger. Zordi avek globalizasyon kapitalis baz militer finn vinn enn zuti kle dan lame bann pwisans inperyalis e zot burzwazi pu kontiyn gard e etann zot kontrol lor rezyon ris an rezurs kuma petrol u gaz, ek pu mat lamonte nuvo pwisans ekonomik kuma Lasinn e Lend. Lamerik tusel ena 737 baz dan 130 pei. Aster li pe rod instal nuvo baz dan Lafrik.

Zordi avyon larme US pe kapav dekole depi Diego pu al larg bomb lor dimunn inosan dan Lirak, Afganistan u Sudan. Akoz larme U.S e Britanik ankor okip ilegalman arsipel Chagos. Se lor samem but later Moris-la ki navir deger, bonbardye kuma B 52, par milye solda pe stasyone, ravitaye, pe sirvey rezyon Losean Indyin. Aster Diego pe mem site kuma enn parmi sa bann plas 'sekre' kot larme U.S tortir prizonye.

Baz Diego enn bann sinbol sa militarism-la. Li reprezant enn menas a lape pu lepep Moris e lezot pei Losean Indyin. Pu reysi fer ferm baz Diego bizin zwenn nu lavwa dan sa imans muvman e mobilizasyon kont baz militer ki pe devlope. Li su presyon mobilizasyon popiler ki Lamerik finn bizin ferm plizir so baz kuma dan Subik Bay( Filipinn), dan Vieques (Porto Rico) e lezot plas kot lepep res mobilize.

Dan Moris ki li PT, PMSD, MMM, MSM zot tu finn servi kestyon suverennte lor Chagos e baz Diego pu marsande ar Lamerik e Britanik, parfwa pu garanti lavant disik e triko lor marse Amerikin, parfwa pu kontra pwason frigorifye, u pu ennde travay lor kontra. Sa bann parti politik-la ek burzwazi lokal alafin finn konplis lozik deger inperyalis Amerikin. Dirizan GRC e Comite Social Chagosyin finn sey konsantre zis lor reparasyon ek drwa de retur pu Chagosyin, san mintenir presyon lor kestyon suverennte e dekolonizasyon, san denons sa baz militer ki alorizinn tu sufrans Chagosyin.


Mobilizasyon kont baz

Zordi dan Lamerik lepep pe kumans dir non a politik militaris Bush, pe kumans dimann ki return tu solda Amerikin depi tu baz; ena imans manifestasyon kont lokipasyon Lirak ek Afganistan. Dan Langleter zame Blair pa finn osi inpopiler e sa li akoz so rol swiver Lamerik dan lager Lirak. Partu dan lemond ena grup ki pe milit kont baz militer kuma enn stratezi dan lalit kont lager. Zot tu pe zwenn dan Ekwador. Pu partaz lexperyans, planifye e kordinn aksyon konkre e devlop kapasite muvman kont baz militer.

Lalit ansam ek plizir lorganizasyon travayer e drwa imin pe zwenn dan Moris Samdi 24 Fevriye pu prepar Konferans Ekwador. Si u interese pu donn kudme dan sa travay-la pa ezite pu kontakte Lalit.


Ferm Baz Diego! Aboli tu Baz militer!