Galleries more

Videos more

Dictionary more

Platform Nasyonal lor fiz Legzame ek prezans LALIT

06.02.2007

LALIT
153 Main Road, GRNW, Port Louis, Mauritius.
Tel: 208 5551
lalitmail@intnet.mu www.lalitmauritius.org

5 Fevriye2007

Kamarad Prezidan
UPSEE

Nu remersye u pu invitasyon pu renyon Platform Nasyonal lor Fees Legzame ki pe fer Merkredi le 7 Fevriye 2007. Dan lepase apre diskur bidze 2004/2005, LALIT finn pran pozisyon piblikman pu denons desizyon Guvernman MMM/MSM pu abolisyon sibvansyon iniversel pu fees legzame ek introdiksyon targeting.

Nu tuzur ena sa pozisyon anfaver iniversalite pu tu sibvansyon ek pansyon e nu pu partisip dan protestasyon kont abolisyon sibsid, ki nu konsidere kuma enn mezir inakseptab depi guvernman Layans Sosyal.

Me nu truv li politikman difisil pu amenn batay pu drwa iniversel su Welfare State ansam avek MMM ek MSM, ki nu finn anprann atraver lapres pu prezan dan Platform Nasyonal.


Salitasyon Militan
Rada Kistnasamy

Pu LALIT