Galleries more

Videos more

Dictionary more

Boykot zi fri Jaffa

17.01.2007

Lalit pe lans enn kanpayn boykot kont bann prodwi depi Israel. Nu finn dekuver enn mark zi fri apel "JAFFA" ki sorti Israel e ki pe vande dan sertin sipermarse. Alor aster u kapav kumans aret aste tu zi fri "Jaffa" e swazir lezot mark depi Moris u lezot pei.

Buku dimunn sirman ankor rapel kanpayn ki ti ena dan bann lane 80 kont zoranz Outspan. Sa kalite aksyon-la ti port so frwi e ti kontribye pu amenn lafin aparteid dan Sid Afrik.

Zordi Israel pe kontiyn so lokipasyon militer e kolonizasyon Palestinn. Guvernman Olmert pa pa pe respekte okenn lalwa internasyonal, li pa finn aplik plis ki 75 rezolisyon Nasyon Zini. Atraver konstriksyon sa miray

Aparteid dan Siszordani li pe demoli lakaz, sezi later, detrir plantasyon zoliv, kokin lasurs dilo ki apartenir a Palestinyin. E sa malgre ki lakur Internasyonal La Haye e Lakur Siprem Israel finn kondann e dimann demantelman sa miray-la.

Bizin mintenir presyon kont Israel. Enn kanpayn boykot kont prodwi Israelyin li enn bann mwayin pu fer sa. Si u truv lezot prodwi depi Israel fer nu kone.