Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bilan Komisyon Zenn LALIT: Komisyon Zenn Lalit finn fer 2 Kur Filozofi Politik sa lane la

29.12.2006Premye kur la ti fer par Jean Claude Bibi, prezide par Cindy, le 11 Novam 2006 e ti lor size "Diferan kuran politik dan Revolisyon Larisi". Li ti fer Curepipe. Jean Claude Bibi ti introdir revolisyon Larisi, so kontex, so lefe andeor Larisi. Li ti dekrir sityasyon obzektiv ki ti existe kan revolisyon pe prepare, ti fer referans a Lenin so Tez Avril, kot li realiz posibilite ki klas travayer pran puvwar.

Kozri la ti provok buku diskisyon parmi dimunn prezan, lor size osi varye ki Larevolisyon Lasinn, sityasyon dan Moris, rol diferan klas sosyal dan enn sityasyon revolisyoner. Ti ena enn 30 dimunn prezan, laplipar depi Curepipe.

Dezyem sesyon Filozofi Politik sa lane la ti fer par Ram Seegobin le 2 Desam, e ti prezide par Yann. Li ti Porlwi. Size la ti: "Pu enn program sosyalis revolisyoner ki artikil lalit sosyal, ekonomik, ek politik". 12 dimunn prezan ti diskit ki ete enn "program" an-relasyon avek diferan mobilizasyon sektoryel, par exanp peser pe blok larad, travayer Desbro pe manifeste, bann Sale by Levy pe fer grev lafen, ti-marsan pe manifeste. Ti ena enn "imaz" ki Ram Seegobin ti servi ki dimunn finn byen kontan: enn masinn kuma enn kamyon ubyen bis ena tu kalite muvman diferan pyes dan diferan direksyon: piston dan enn direksyon, lax dan enn lot, pedal fren dan enn lot, gidon dan enn lot, e li selman kan zot artikile ansam, ki ena enn muvman par divan dan enn fason an-ord ek relativman kontrole. Setadir enn "program" politik li parey kuma sa artikilasyon ant pyes dan enn masinn, me li artikilasyon lide, setadir dimunn vinn konsyan kimanyer tu mobilizasyon form parti enn sel lalit, atraver kreasyon enn "program". Tandi ki, san enn program, li ondire enn kes ranli ek ase pyes resanz pu fer enn masinn antye, me zot pa pe artikil ansam.

Komisyon Zenn ti fer enn sesyon pu analiz Rezolisyon Nasyon Zini zur ki li ti siyne, pu met fen a invazyon Liban par Israel. Nu finn gayn kopi downlod depi innternet.

Nu finn osi sakenn fer ek prezant enn "revyu" enn seri diferan lartik dan sant dokimantasyon, par exanp, enn lor bann sulevman sa bann dernye lane la dan Lafrans, enn lor liv resan par John Pilger, enn lot ki ete "advertising" anterm so rol dan sosyete.
"br />