Galleries more

Videos more

Dictionary more

Obityer Liliane Simonet Tigresse

14.12.2006

Avek lamor Liliane Simonet Tigresse yer [Dimans 10 Desam] laz 70 an dan ICU Lopital Jeetoo, Moris perdi enn Mother Courage. Vev depi enn zenn laz, li finn grandi so senk zanfan, finn travay anplwayed mezon, finn anmemtan grav enn plas dan memwar kolektiv, dan listwar Moris. Li ti parmi bann dimunn ki depi 1977 finn kree Lalit (lerla apel Lalit de Klas), dan lekel li finn enn gid pu nu tu, depar enn sazes, enn profonder emosyonel ek enn grander despri ki li ti tultan ena. Li ti ena enn vizyon enn nuvo kalite sosyete pu dime kot nepli ena explwatasyon ni dominasyon. E li ti konn kontribiye ansam avek lezot dimunn pu sey amenn sa sosyete la. Li ti fer sa dan enn fason konstan e trankil, kot li ti ena sa kapasite si presye pu ni sir-estim ni su-zestim so prop kontribisyon dan batir sa nuvo sosyete la. Dan bann rar foto manifestasyon pandan muvman lagrev Ut ’79 ek mobilizasyon Septam ‘80, u pu truv so foto. Apenn 5’3”, li pe tini gran bandrol par divan.

Plizir fwa kandida Lalit dan eleksyon, li, ansam avek Anne-Marie Sophie, Agnes Hevia-Moovima, Mimose Therese ek momem, ti dan sa lekip 5-lor-5 fam Lalit dan Ward I Port Louis pu Eleksyon Minisipal 1982. Nu azan Ward, Rajiati, ti, li osi, enn fam. Zame finn ena enn lekip kandida ki finn riye otan ki sa lekip 5 fam pandan enn kanpayn inubliyab.

Ansam avek so kamarad Mimose Therese, li finn met dibut premye sindika pu travayer domestik. Zot finn mobiliz manb pu gayn premye Award pu kondisyon minimal dan sa sekter otan penib pu travay. Avek so sofistikasyon intelektyel, Liliane ti anmemtan met divan propozisyon pu sak ti-detay dan sanzman lalwa travay ki neseser, anmemtan gard enn vizyon enn sosyete kot pa pu ena okenn anplwayed mezon prive, ki Liliane ti konsider enn restan sosyete esklavaz. Li ti truv fasil konsevwar anmemtan travay dan enn fason devwe pu enn patron zordi, anmemtan mazinn enn fitir kot Leta pey travayer domestik ki travay dan fami ki bizin enn led, par exanp pu rezon medikal ubyen sosyal.

Enn pilye muvman anti-apartheid, li pa ti kontan mank okenn kozri, forum, manifestasyon dan lekel pu aport so kontribisyon e aprofondi so konpreansyon.

So kontribisyon dan muvman fam ti imans. Prezan dan premye gran miting Solidarite Fam an 1978, enn orater dan fim video ki MLF ti fer pur dekriminalizasyon lavortman dan bann lane 1980, li ti enn manb komite Muvman Liberasyon Fam pandan 20 an, ziska li ti parti, pu rezon ekonomik, pu travay anplwayed mezon lot pei pandan 6 an.

Depi li finn returne, pandan enn an li finn re-integre dusman-dusman dan so lavi sitwayen, dan Lalit ek MLF. Vandredi swar, kat zur avan li tombe avek enn emorazi serebral, li ti prezan Gran Rivyer Nord Ouest ansam ek enn grup dimunn pu get ek diskit otur enn ver divin enn fim Mike Leigh Vera Drake, kot personaz prinsipal enn Mother Courage, kuma limem.

Li kit senk zanfan Nathalie, Katrine, Dado, Patrick, Bruno ek so bann ti-zanfan.


Lindsey Collen, pu LALIT 11 Desam 2006