Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konferans depres lor ledikasyon merkredi 22 Novam 2006, GRNW

28.11.2006

Lalit ti fer konferans depres merkredi 22 Novam 2006, GRNW. Konferans ti nlor ledikasyon kot Lalit inn kritik nuvo kirikilum ki Gokhool "Towards a quality curriculum" pe met de lavan. Prezan pu Lalit ti ena Alain Ah-Vee, Lindsey Collen, Ram Seegobin, Rajni Lallah, Cindy Clelie ek Ally Hosenbokus.


Alain Ah-Vee ki ti prezid konferans depres ti kumanse par fer enn listorik kontex dan lekel Lalit ti tir versyon kreol so program lor ledikasyon ek li finn prezant program ledikasyon so versyon angle. Li finn fer lapres kone ki kan lor de pwin prinsipal, setadir sistem laburs kota ek langaz maternel kuma medyum dan ledikasyon, sindika UPSEE inn avoy nu let pu dir zot sutyen, Leveche finn fer nu kone ki zot truve ki ena pwin komin ant seki zot dir ek sa de pwin la ek ex-minis Obeegadoo inn telefone pu dir ki li pa truv okenn problem ek sa 2 pwin la.


Alain Ah-Vee finn usi anonse ki nu pe avoy kopi versyon angle a

1 Ombudsperson for children

2 Direkter MIE

3 Sekretarya ADEA

4 Sekretarya UNESCO atraver UNDPLindsey Collen ki ti orater pu konferans depres finn denons nuvo kirikilum Gokhool kuma enn 'kupe kole' dernye ler ki ena pu fer ar lefe ki MMM tir so ka lakur kont minis, linn donn lexanp paz 23 kot dir ki alalong (setadir kan Gokhool so manda pu fini) sistem A+ nepli pu existe.

Pu Lalit, sa nuvo kirikilum la li usi enn balon sond pu teste reaksyon dimunn kan ena latak lor lang maternel, ek Lalit usi pa gayn konpran kuma bann politisyen, editoryalis ek lezot dimunn ki ti pe fer kontestasyon kont Gokhool so swadizan reform inn les zot kuyone par sa dokiman vid ek ki pa tir konpetisyon dan okenn fason dan sistem ledikasyon.

Lindsey Collen, pu Lalit finn osi expoze kuma dan dokiman la so paz 9-10 Gokhool pe met tor lor paran ek profeser pu lefet ki zanfan ena problem langaz, ek Lalit finn fer rapel ki LPT finn deza demontre kimanyer atraver politik langaz guvernman limem, li pe fer enn zenosid lingwistik selon Konvansyon Nasyonzini lor prevansyon ek pinisyon krim zenosid (1948).


Kan konferans depres ti fini, ek apre ki mamb lapres dir ki zot pena kestyon, Ram Seegobin finn dimann mamb lapres si zot kone kifer lapres an zeneral, pe pomp Gokhool sa kantite la depi ki linn tir so kirikilum vid-Mamb lapres pa paret kone.