Galleries more

Videos more

Dictionary more

Invitasyon pu Kur Filozofi Politik Samdi 2 Desam 06, 2.00 p.m, Gran Rivyer

27.11.2006

Apre gran sikse nu premye sesyon LALIT


Komisyon Zenn Lalit ena plezir invit u dan enn nuvo
KUR FILOZOFI POLITIK"Pu enn program sosyalis revolisyoner
ki artikil lalit sosyal, ekonomik, ek politik"

par Ram SeegobinSamdi 2 DESAM 06

2.00 p.m

Batiman LPT, Royal Rd, Gran Rivyer Nord Wes
Pre kot Pon GRNW

(ant National Car Centre & Assembly of God)

Port-Louis


Si u anvi plis ranseynman, telefonn lor 208-2132


K U R - L A G R A T I S