Galleries more

Videos more

Dictionary more

2yem reinyon kartye dan Kirpip lor politik ekonomik alternatif

18.10.2006

Lindi, ti ena dezyem reinyon kartye dan Kirpip pu diskit politik ekonomik alternatif. Dernye reinyon ti fer 2 semenn desela. Deba ti santre lor kimanyer amenn sanzman politik pwiske sanzman elektoral pa paret pe amenn sanzman. Enn abitan dan reinyon ti propoz ki fer enn reinyon similer kot li, alor kumsamem ki 2yem reinyon finn ena lye lindi.
Zordi tanto, pu ena premye grup detid dan Rose Belle lor papye ki ti prezante dan seminar teorik Lalit par Ram Seegobin, Jean Claude Bibi ek nu invite depi Sidafrik, Oupa Lehulere. Sa seminar-la ti sitye linportans politik ek stratezik program politik ekonomik alternatif Lalit.