Galleries more

Videos more

Dictionary more

Reynion Kartye Bambous

04.10.2006

Merkredi 27 Septam ti ena enn reynion prive 20 dimunn dan Bambous. Tem ti sityasyon ekonomik dan pei, e kimanyer devlop enn stratezi politik pu sanz lekonomi. Dimunn ti konserne par ogmantasyon pri. Kisna Kistnasamy, ki ti anim reynion pu Lalit, ti explik kimanyer depi Berenger ti Minis Finans li ti ras kontrol deviz depi Labank Santral, met li dan lame sekter prive. Asterla sekter prive prefer gard zot deviz, les li akimil valer, e kumsa presipit devalyasyon gradyel rupi. Sa kestyon deviz la, li finn dir, riske amenn enn gran kriz dan lavenir. Minis Finans Sithanen, anplas li sanz lalwa, li plede lor lagazet pu patron larg enpe deviz, Kisna Kistnasamy finn dir.

Dimunn finn dir ki sa problem pri la, li vinn anmemtan ki somaz pe ogmante dan landrwa. Travay stab pe vinn rar. Travayer avek 15 an servis kapav perdi plas dan enn lotel kan absan enn zur. Dimunn prezan ti explike kimanyer dimunn ki pe perdi plas, zot pa pu kapav al travay Sibersite. Laplipar pa konn tro lir, zot dir.

Seki ti pli trakas dimunn ti lefet ki kriz ekonomik zordi-zur pe abandonn dimunn san okenn "file sovtaz". Zot ti dir kimanyer preske tu dimunn ti sweyn zanimo lepok somaz lane 1970. Ti ena foraz an-abondans. Lindsey Collen, ki ti osi prezan pu Lalit, ti dir li ti akonpayn enn grup fam al kup lerb enn-de mwa desela, pu kone kot-sa bizin ale pu gayn lerb. Li byen lwen, li ti explike. E lerb la mizer, mem anba Montayn deryer Bosonz.

Lezot dimunn, lepok avan, dimunn ti rakonte dan reynion, ti al pik pwason Kolonnday, pu gayn enn kari pu zot fami. Zanfan ti lapes sevret ek kamaron. Ti ena pul dan lakur. Partu ti ena bred dan zardin dimunn. Sak lakur ti ena plas pu plante. Ti ena kanal partu dan Bambous. Asterla, sak fami finn su-diviz so but later, e ena lakaz lor preske tu later. Nepli ena bred sovaz kuma lontan.

Dimunn prezan ti pran langazman donn kudme dan enn kanpayn pu reyni dimunn deryer enn program pu enn lekonomi alternativ.

Sa reynion la ti enn parmi trwa reynion anpreparasyon pu enn Forum Lalit Piblik dan Bambous.