Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike LALIT - Dev Hurnam: enn fardo pu MMM

20.08.2003

Le 11 ut 2003, Full Bench Lakur Intermedyer finn kondann Lonorab Dev Hurnam a 6 mwa prizon. Ka kont Hurnam finn dekul depi brakaz State Bank dan Grand Bois le 4 Me 2001: deza dan lanket lor sa ka la ti ena alegasyon britalite polisyer, menas "contempt of court" kont lapolis ki ti pe aret mem sispe plizyer fwa apre ki lakur finn larg zot lor kosyon, alegasyon tripot fos alibi kont avoka depi bann akize zotmem, ek pandan ka lakur lor brakaz la limem, bann akize finn fer alegasyon ki avoka finn resevwar larzan brakaz kuma onorer.

Apre zizman kont Hurnam, nu truve ki ena 3 diferan laspe ki merit komanter. Hurnam finn fer lapel, ek bann prosedir legal pu swiv zot kur normal. Me li paret ki ena konfizyon otur kestyon si Hurnam deza ti ena "previous" kondanasyon. Dan enn intervi Ivan Collendavelloo (Sekreter Zeneral MMM e ki osi avoka Hurnam) dan enn lagazet Dimans 17 Ut, an repons a kestyon " Le Parquet est venu dire en Cour, avant que le dernier jugement ne soit prononcé, que le député Hurnam n'a pas de précédent. S'il avait réellement un antécédent, le jugement aurait-il été plus sévère et aurait-il perdu son siège au Parlement?", ala seki Collendavelloo dir: " Je m'en tiens à ce que les dossiers disent. Ce n'est pas à moi de venir parler des 'Records' de tout un chacun." Purtan dan enn lartik dan enn lot lagazet mem zur ki sa intervi la, enn zurnalist ekrir: " Depuis 1985, il (Hurnam), a été condamné à plusieurs reprises pour des déclarations tout aussi intempestives".

Dezyem laspe ka Hurnam, se krwazad ki li pe amene kont serten dimunn dan laparey zidisyer, ek kont serten avoka. Tutswit apre zizman kont li, Hurnam truv apropriye pu atak 2 avoka ki li dir finn fer pir ki li, san gayn santans osi sever, ubyen san gayn arestasyon ubyen purswit. Deza pandan ki Ka hold up Labank Grand Bois ti pe derule, avoka Hurnam ti gayn enn sispansyon enn an depi Lakur Siprem, pu bann latak li ti fer kont mazistra ek DPP. Aster Hurnam pe antam bann ka domaz kont Minis Lazistis, ex-DPP, 2 polisye, ek 2 dimunn ki finn kondane dan ka Grand Bois. Malgre form popilist ek swisider ki so latak kont serten mam zidisyer suvan pran, li pe gayn pa mal sutyen popiler lor sa size la parski ena buku fristrasyon parmi lamas dimunn lor manyer ki zidisyer fonksyone.

Me se sirtu laspe politik ka Hurnam ki zordi pe atir plis latansyon. Sel reaksyon ki finn ena ziska ler depi Hurnam so parti, MMM, se Sekreter Zeneral Collendavelloo ki finn adopte enn latitid iltra-legalist ek an mem tan deklare ki se selman Hurnam limem ki bizin deside ki li pu fer. Bérenger par kont finn note ki Hurnam pe fer lapel ek bizin atann rezilta lapel avan ki MMM pu pran pozisyon. Me an mem tan Bérenger servi enn so remark mysterye ek kalkile pu met an dut zizman 3 mazistra Lakur Intermedyer. Li dir ki apre enn konversasyon ek Hurnam, aster li an prezans "certains renseignements troublants". A linteryer MMM pena okenn dut ki ka Hurnam pe kree buku lanbara: sutyen ki Hurnam pe gayne depi Voice of Hindu pe kominaliz enn problem ki kapav ena retombe elektoral byen grav dan eleksyon parsyel ki pe vini. Dayer se iminans eleksyon parsyel dan Rivyer di Ranpar osi byen ki menas enn lot parsyel dan Triolet/Pamplemus ki pe permet Hurnam exers santaz pu paraliz tandans dan MMM ki ti pu prefer ki Hurnam disparet depi dan zot parti.
Finalman se pozisyon oportinist ek siperfisyel lopozisyon parlmanter PT ki pe permet MMM pey enn pri politik byen minimal pu enn sityasyon byen grav: PT pe fer so bann "walk out" tradisyonel, me an mem tan ki zot pe dimann Hurnam pran enn konze depi Parlman, dan zot meeting zot pe prepare pu explwat nimport ki sanksyon ki MMM kapav pran kont Hurnam.

LALIT panse ki ka Hurnam pe expoz ankor enn fwa politik san prinsip ki parti tradisyonel kuma MMM, MSM, ek Travayis pratike: Hurnam pena so plas dan Parlman, ek MMM merit enn blam sever pu sutir enn depite kumsa. Se kan ena ka kuma Hurnam ki nu propozisyon pu sanzman konstitisyon pu permet revokasyon depite ki fane par enn petisyon elektoral pran tu so limportans.

Ram Seegobin
Pu LALIT ,
153 Main Rd, GRNW, P.Louis. Tel 2082132 . Email: lalit@lalitmauritius.com - website: www.lalitmauritius.com
20 Ut 2003