Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon Pu Travayer Selebrasyon World Literacy Day

07.09.2006

Kuma tule lane pu Zurne Mondyal Lir-Ekrir, Ledikasyon Pu Travayer pe organiz plizir aktivite.Sa lane la LPT pe osi selebre so 30an legzistans kuma enn lasosyasyon ki finn propoz e devlop enn pedagozi alternatif pu literesi.

Ena 2 aktivite lor azanda selebrasyon zurne lir-ekrir. LPT pe organiz 2 demi-zurne seminar lor pedagozi modern pu profeser literesi. Parmi bann lide ki pu diskite dan sa seminar-la ena "kimanyer montre lir-ekrir ek bann zelev ki anprann vit ek bann zelev ki anprann mwin vit dan enn mem klas".

Pu Samdi le 9 Septam LPT pe invit manb, sinpatizan lasosyasyon ek ansyen zelev lir-ekrir pu enn demi zurne seminar ki ena pu tem "Pedagozi Modern Alternatif" apartir 2 p.m kot batiman LPT, GRNW. Li pu enn seminar interaktiv kot pu met lanfaz lor pedagozi (sirtu pu literesi) ki ede pu devlop kapasite dimunn manye "refleksyon-lektir-lekritir" dan enn fason a-lez ziska enn ot nivo akademik ek kognitif. Sa pu osi enn laspe diskur Lindsey Collen sa zur la.

Pu osi ena expozisyon ek 4 mini-expoze lor A.S. Neill, Maria Montessori, Celestin Freinet ek Paulo Freire ki pandan buku lane finn travay pu devlop enn pedagozi alternatif kot anprann vinn enn plezir, kot devlop kreative ek favoriz emansipasyon ek liberasyon sak imin.

Dan dernye parti Seminar pu ena lansman nuvo edisyon Henri Favory so poem "BEF" ki ankor tuzur byen popiler dan kur literesi LPT. Pu sa lokazyon la Grup Favory pu zwe "BEF". Selebrasyon LPT pu termine par enn seans Fim "Dead Poets Society", enn fim ki kritik sistem lanseynman konvansyonel.