Galleries more

Videos more

Dictionary more

Komisyon Zenn LALIT reyni Zurne Mondyal Zenes

21.08.2006

Samdi 12 Ut, Komisyon Zenn LALIT ti zwenn pu diskisyon ek planifikasyon travay. Sa zur-la ti tom Zurne Mondyal Zenes.

3 manb ti prezant zot analiz lor 3 diferan lartik dan magazinn teorik internasyonal, ki zot finn prepare depi dernye reynion: enn ki met an-kestyon lide ki lemond Islamik pa ti travers lepok “enlightenment” ki Lwes finn traverse; lot la ti enn analiz lor sulevman zenn dan Lafrans otur “Contract de Premiere Embauche” (CPE), e trwazyem ti lor kestyon “det sak fami” dan Leta Zini, e so lyen avek problem balans peyman dan Lamerik.

Apre sa, nu ti analiz “Rezolisyon Nasyon Zini” 1701 ki ti fek downlod mem zur, lor sese lefe dan Israel ek Liban. Nu ti lir sak kloz, e finn truve kimanyer Condoleeza Rice so lame ti dan sak fraz. Nu ti truv li enn la-ont pu Nasyon Zini ariv sa staz la.

Nu ti planifye travay lavenir