Galleries more

Videos more

Dictionary more

Solidarite avek Lepep Liban ek Palestine: Lindi 7 Ut, 6.30 pm a 10.00 pm, divan Minisipalite Port-Louis

06.08.2006

Fas a agresyon militer Leta Israel kont lepep Liban e kont abitan Gaza li neseser ki nu exprim nu solidarite anver bann viktim sa lager-la. E anmemtan nu bizin kondann seki pe kontribye pu alimant sa lager-la setadir lokipasyon ilegal Palestinn e rol Leta Zini ki pe kontiyn furni zarm Israel.

Lalit an kolaborasyon avek ex-Prezidan Cassam Uteem pe organiz enn veye solidarite avek lepep Liban e Palestinn,

Lindi 7 UT

6.30 pm a 10.00 pm

divan Minisipalite Port-Louis


Vinn exprim u solidarite.

Vinn met u sinyatir lor petisyon ki nu pe avoy Nasyon Zini pu dimann

*Enn sese lefe imedya

*Enn anbargo zarm ver Mwayin Oryan


Pandan veye pu ena poezi, temwanyaz depi dimunn ki finn al Palestinn e partaz lide lor konteni petisyon e sityasyon dan Liban e Palestinn.

Nu espere zwenn u dan sa veye solidarite Liban Palestinn

Lindi 7 Ut 2006, apartir 6.30 pm, Esplanad Minisipalite Port-Louis