Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fim e deba lor Palestinn

23.07.2006

Brans Lalit Rose-Hill ti organiz enn sesyon fim e deba Samdi 15 Ziyet lor sityasyon dan Palestinn e otur Mwayin Oryan. Fim-la 'The Second Uprising' rakont lor listwar kreasyon Leta Israel par bann pwisans inperyalis e lor rezistans lepep Palestinyin kont lokipasyon militer. Dan fim-la li montre kimanyer dan lafin lane 50 bann gang arme, dirize par sertin fitir Premye Minis Israel kuma M.Begin ek A.Sharon, ti servi kanpayn terer pu fors popilasyon Palestinyin abandonnn zot later pu al viv an exil. Ziska zordi Israel pe kontiyn servi mem metod kont lepep Palestinyin dan Gaza e Ciszordani. Atraver so bann rodblok e chekpoynt militer, sistem pas e konstriksyon sa miray laont andan teritwar Palestinn.

Bonbardman ki pe kontiyne dan Sid Liban par avyasyon Israel form parti sa mem stratezi pu sem terer parmi popilasyon sivil sa rezyon-la. Dernye 2 semenn plis ki 300 Palestinyin finn perdi lavi dan latak par avyasyon e tank Israelyin. Anfet sa konfli ki pe derule dan sa rezyon-la li ant Israel-Leta Zini, 2 larme pli gran pwisans militer, enn kote e lepep Palestinyin. Leta Zini furni zarm Israel e limem ki met so veto kont tu rezolisyon Konsey Sekirite Nasyon Zini kan ena pu kondann Israel.

Apre fim ti ena enn deba anime lor Palestinn e rol bann pei pli pwisan dan sa rezyon ranpli ar petrol. Lalit ti gayn sa fim-la gras a korperasyon Komite Solidarite Palestinn dan Johannesburg, Sid Afrik, kan Alain Ah-Vee ti al Palestinn an 2004 pu partisip dan lamars kont Miray Aparteid.