Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kanpayn Pu enn Lekonomi Alternativ: Forum-Deba Rose Belle enn Sikse

04.07.2006


Dimans le 2 Ziyet Lalit ti organiz enn Forum-Deba dan kolez Windsor Rose Belle dan kontex nu kanpayn pu enn Lekonomi Alternativ. Daneswar Boobun ki ti prezid Forum-Deba finn donn detay lor nu kanpayn ki ti demare avan dernye eleksyon zeneral e ki pe kontinye atraver enn seri forum-deba ki nu pe fer atraver Moris.


Lindsey Collen finn kumans so diskur lor Rose Belle kot Minis lagrikiltir avan Pravin Jugnauth e nuvo Minis Lagrikiltir Arvind Boolell sorti. Tulede finn amenn enn politik pu detrir lanplwa e fer konsesyon a tablisman.
Li finn koz lor kriz sistemik ki lekonomi pe traverse e li finn dir ki sa forum ena lye enn an apre guvernman travayis opuvwar, ki fek vot enn bidze ki Lalit pe chalenj profondeman.


Lindsey Collen finn koz kont sa mantalite pu tas ar kann ek disik ki ena dan Lindistri Sikriyer, dan Guvernman, dan lasosyasyon Planter, dan sindika ek mem Jack Bizlall.


Lindsey Collen finn osi koz lor muvman dan listwar ki finn amenn buku gin pu klas Travayer. Li finn koz sulevman 1937 ek 1943, muvman ki repran an lane 70. Zordi parti Lalit ki pe kontiyn batir sa muvman la otur enn program linn dir.


Ti ena kestyon enteresan depi lasistans lor kontrol deviz e problem lanvironnman dan vilaz Rosebelle.