Galleries more

Videos more

Dictionary more

Seminar Internasyonal LALIT enn Gran Sikse

25.06.2006

Zordi Dimans 25 Zin 2006, dan Horl Mama Bul Later GRNW, Parti LALIT ti ena enn Seminar Internasyonal lor ranforsisman baz teorik pu nu kanpayn pu enn lekonomi alternativ. Sa zurne refleksyon ti fer avek twal defon ase spesyal: avek Expozisyon tablo, skilptir ek instalasyon lor tem "Artis Pur Laliberte, Kont Represyon" ki LPT inn organize depi enn semenn.

Lindsey Collen ti prezid sesyon gramatin, li finn sitye seminar refleksyon so linportans pu mamb ek sinpatizan Lalit depi tu bann rezyonal ek usi bann invite depi muvman sindikal, lorganizasyon travayer, etidyan ek muvman fam, ki tu ansam pu devlop enn konpreansyon an komin enn program mobilizasyon, pu explik kimanyer sorti depi kot nu ete zordi ziska ki batir enn sosyete sosyalist. Enn refleksyon ki pu permet nu azir byen, ki donn nu enn vizyon pu progre an teori ek dan lapratik pu sorti kot dimunn ete zordi pu ariv kot nu anvi ete dan lavenir.

Ram Seegobin ti koz lor Bidze Sithanen, li ti sirtu konpar solisyon a kriz ki bidze Sithanen prekonize avek demand dan program Lalit pu enn Lekonomi Alternativ. Li ti osi dir kimanyer konteni ek filozofi bidze deza donn nu serten lide lor kimanyer nu pu bizin modifye nu kanpayn pu fer fas a nuvo defi.

Pli gro problem zordi se somaz kan de gro sekter, disik ek zonn frans ki anplway 100,000 dimunn, an kriz. Ki sekter ki pu kree anplwa? Sithanen pa propoz okenn sekter. Bidze Sithanen propoz pu redwir lanplwa, e li propoz enn stil devlopman kot pa pu ena kreasyon anplwa. Li ule redwir ku prodiksyon pu patron a traver redwir saler reel, atraver privatizasyon, e demantelman Welfare State. Nu kanpayn pu bizin pran sa bann nuvo done la an konsiderasyon.

Jean Claude Bibi, nu premye orater invite, ti koz lor "Ki ete enn Program Tranzisyonel? E ziska ki pwen program ki Lalit pe devlope li reponn a exizans enn program tranzisyonel?" Li ti kumanse ek enn kestyon dan ki leta fayit sistem kapitalist ete?
E li ti dir ki mobilizasyon lamas travayer pu elaborasyon enn seri demand li kontribiye pu prepar konket puvwar. Fas a enn guvernman ki finn elir lor enn program "putting people first", nu pa kapav zis dir "Anu fonse, klas travayer pran puvwar". Travayer pu krwar nu fu, e zot pu ena rezon. Nu bizin kumans kot dimunn ete zordi. Dimunn pe aprovri par sa bidze la, bizin adres sa kestyon la. Par exanp, enn demand pu alokasyon somaz, li e rezonab, e li met patron ek guvernman su buku presyon politik.

Kimanyer pran puvwar?

Nu bizin gard antet ki li pa zis atraver represyon ki patrona e so Leta aktyel res opuvwar. Li osi atraver enn kontrol ideolozik. Par exanp, konsep "propriete prive". Kapitalis fer krwar ki propriete prive enn individi (so motosiklet, so lakaz, so mont) li mem zafer ki "propriete prive" enn kapistalist ki posed par milye arpan later, ubyen lizinn, seki nu apel mwayen prodiksyon. Li anfet 2 zafer diferan. Enn lot lexanp, zot fer nu krwar ki "demokrasi" se zis nu drwa de vot enn fwa 5 an, mem si zot aplik program patrona apre eleksyon, me li pa "demokrasi" sa.

Nomb dimunn ki prezan dan enn aksyon ubyen dan enn fron larz, li pa inportan par li tusel. Seki inportan se konpran program, konpreansyon kolektiv ki nu pe rod fer ansam, a ki moman pu revandik ki zafer pu nu avans divan. Guvernman dir nu drwa aki Moris inn disparet, me kan byen gete se drwa aki travayer ki pe disparet. Drwa patron pu kontinye fer profi li ankor la. Guvernman pe fer travayer sarye fardo kriz dan sistem patron, ki lafot patron.

Oupa Lehulere depi Kanya College dan Johannesburg, invite Lalit, ti koz lor "Kimanyer klas travayer determinn so program ek stratezi dan lepok kriz ekonomik".

Li inportan pu truv lefe kriz ekonomik anterm lasufrans klas travayer, kuma nu tu abitye fer. Me li osi inportan gard antet kreativite eksepsyonel, lenerzi kreatris, ki byen suvan zenere dan sa bann lepok kriz la. Li ti koz an detay lor diferan responsabilite enn parti politik. Par exanp, li ti dir enn lorganizasyon politik ena enn preparasyon sikolozik pu fer antan ki parti, pu so aktivist, pu ki ena ase lenerzi pu buze dan sa mem mem moman kan lamas pe pare pu buze. Setadir enn parti kapav ede pu prepare pu kone kan pu sanz vites.


Deba
Ti ena buku deba lor plizir kestyon. Par exanp, kimanyer fer lyen ant nu program ek muvman sindikal, ek birokrasi sindikal, ek komite kartye. Enn travayer sekter mulen disik, ti donn enn deskripsyon kimanyer sa kriz dan disik deferle dan so sayt travay.

Si u anvi organiz enn reynion (landrwa, sayt, dan lasosyasyon, sindika) lor sa bann tem la, fer nu kone. Kumsa sa kanpayn la kapav kontinye devlope ver enn muvman otur enn program ki pu anrisi par partisipasyon dimunn depi diferan sekter ek landrwa. Si u anvi bann papye, kontakte enn manb Lalit.