Galleries more

Videos more

Dictionary more

Alokazyon 30an Laniverser Kreasyon Ledikasyon Pu Travayer

19.06.2006

Alokazyon 30 an laniverser kreasyon Ledikasyon Pu Travayer e dan kad Zurne Mondyal Solidarite avek viktim tortir, LPT pe anons enn semenn aktivite ki kumanse Lindi 20- Lindi 26 Zin ki ena pu tem "Artis Pur Laliberte, Kont Represyon".

Invitasyon:

Vernisaz Expozisyon Lar- Mardi 20 Zin; 5.00 pm, GRNW

Expozisyon pu uver Merkredi 21 Zin ziska Lindi 26 Zin ant 10.00 am a 6.00 pm. Dimans ferme

Riyding Poet-Ekrivin- Merkredi 21 Zin; 6.00 pm, GRNW

Konser Lamizik- Vandredi 23 Zin; 6.00- 7.30 pm, GRNW

Konferans lor Langaz Maternel kont Represyon- Samdi 24 Zin; 9.30 pm, GRNW