Galleries more

Videos more

Dictionary more

Riyding Poet-Ekrivin - Merkredi 21 Zin, 6.00 pm, GRNW

19.06.2006

Alokasyon 30 an kreasyon Ledikasyon Pu Travayer e dan kad 'Zurne Mondyal Solidarite avek Viktim Tortir' pu ena enn Riyding "Poet-Ekrivin Pur Laliberte kont Represyon". Atraver sa Riyding-la LPT pe donn enn lespas pu poet ek ekriven exprim zot dezir pu laliberte, ek refi represyon. Sa sware Riyding-la pu fer omilye Expo Lar ek li osi Sware Solstis Liver.

Poet/ekriven ki pe lir zot poem sa zur-la: Sedley Richard Assonne; Anitah Aujayeb; Jeanne Gerval Arouff; Lindsey Collen; Henri ek Marie-France Favory
Vidya Golam; Anil Gopal; Yusuf Kadel; Farhad Khoyratty; Umar Timol