Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sekter Prive Internasyonal pe Met Lame lor Servis Sosyal

15.08.2003

Lindsey Collen, manb Komite Santral LALIT, fek returne depi enn Fellowship Liniversite Teknik Berlin dan Lalmayn. Laba li finn aprann ki manyer, atraver World Trade Organization (WTO), bann konpayni transnasyonal pe rod fer biznes ar servis sosyal.

Prezan Berlin pu sa travay intelektyel ti ena enn 50-enn akademik ek activist, ki finn deza fer letid ekonomiks. Lindsey Collen ti etidye ekonomiks London School of Economics.


Dan Berlin, sa grup 50 fam prezan finn met an-kestyon lozik deryer sa makro-ekonomiks ki pe gid neo-liberalism aktyel e ki pe anseyne asterla. Zot finn analiz exakteman ki manyer World Trade Organization (WTO), apartir negosyasyon "Doha Round" finn vinn enn menas pu drwa imen. An partikilye, zot finn get prosedir exak pu bann konpayni Miltinasyonal rant dan SERVIS SOSYAL diferan pei, a traver General Agreement on Trade in Services (GATS) ki form parti WTO.

Nu finn dimann Lindsey ki manyer li ti ete dan sa Liniversite-la e ki li finn aprann.

W.T.O. so METOD SURNWA


"Zafer pli inportan ki mo finn aprann depi Prof. Chistoph Scherrer se manyer tutafe surnwa ki WTO servi pu al par deryer ledo elekter, e mem eli, dan enn pei," Lindsey dir. Li finn explike ki asterla mem, sak pei sipoze pe prepar so bann "lof". (Dan lozik "supply ek dimand".) Kumadir enn "truso" pe prepare par sak pei, pu ofer a bann gro konpayni sekter prive baze dan lezot pei. Alor sak Minis Komers Internasyonal (kuma Jayen Cuttaree ete isi) pe fer bann espes tab ki dir ki but dan "servis ledikasyon" li pe met a-la-dispozisyon bann konpayni miltinasyonal, ki but dan "servis lasante" li pe met a-la-dispozisyon bann konpayni miltinasyonal, eski li pe vann "servis dilo".

Si pran lexanp "Ledikasyon". Guvernman sipoze fer enn lalis eski li pu "uver a bann militinasyonal" swa ledikasyon primer, swa segonder, swa tersyer, swa ledikasyon adilt, swa "lezot servis ledikasyon" (lexame, etc). Lerla li spesifye eski li pe ofer mem sibsid (e lezot lavantaz) ki li deza ofer servis existan. Apel sa "National Treatment" (zot mem fer abrevyasyon "NT"). Sak Guvernman sipoze al ver ofer mem sibsid pu nenport ki sekter prive internasyonal ki vinn, par exanp, uver Liniversite isi, ki li ofer MIE, MCA ek Liniversite Moris. Li osi sipoze spesifye eski ena "Market Access" (sa zot ekrir li "MA") e li ule dir bizin spesifye si marse la lib net, ubyen sinon, eski ena enn limit, par exanp, lor nomb liniversite. (Zot ule li lib net).

Me, so trik ladan, se WTO dir u li "flexib". U kapav ena "exepsyon", u kapav ena "dat spesifye ki pa tro pre". Zot apel sa "Bottom-up". Setadir sak Minis Komers (kuma Cuttaree) kapav fer so prop sedil lor kestyon KAN, KOMYE, KI SEKSYON DAN ENN SERVIS, ki li pe "ofer" a bann "miltinasyonal".

"Alor mo finn aprann sa," Lindsey Collen dir. "Sa se 'lof' ki Cuttaree aktyelman pe prepare an sekre. Lasanble Nasyonal-mem pa kone." Li explike ki Minister Komers Internasyonal ena bann ofisye ki travay Zenev an Swis, apel "Trade Negotiators". "Li paret ki bann "trade negotiators", zot krwar enn zot bi dan lavi se pu bayant servis sosyal," Lindsey Collen dir.

Me, so larnak vini apre, Lindsey explike. Kan Minis Cuttarree fini ofer kit servis a-vann (par exanp servis dilo ki CWA furni), lerla sa li kareman IREVERSIB. Si ena enn sulevman popiler kan enn konpayni miltinasyonal fini pran kontrol dilo, mont pri, kumans kup dilo, e Guvernman dir "Sori, mo finn bizin sanz lide. Mo dakor ki dilo enn drwa imen, pa enn komers," lerla Guvernman Moris bizin pey konpansasyon a sa konpayni-la. An deviz. Pa zis sa, si Guvernman pena larzan, lerla li "peye" par met enn lot servis sosyal (par exanp, servis ledikasyon, kote liniversite) a-vann. Me, seki pli drol, kan ena pu "ofer" enn lot servis a-vann ubyen pu liberalizasyon, se pa guvernman Moris ki deside. Se Guvernman sa pei kot sa miltinasyonal ki finn bizin met aryer-la ete.

LEZOT DIMUNN PREZAN DAN BERLIN

Lezot dimunn prezan ti inklir Prof. Brigitte Yeung depi Lalmayn, Mohau Pheko exper lor WTO depi Sid Afrik, e osi fam depi Larzantinn, Kenya, Lenn, Sloveni, Gran Bretayn, Leta Zini, Pakistan, Fiji, Zimbabwe, Nuvel Zeland, Nigeria, Lamexik, Lasinn, Marok, Zambi, Palestinn, Tailand, Filipinn, Israel.

Lindsey Collen pu fer enn kozri lor WTO e menas ki pe pez lor servis sosyal ek drwa imen. Li pu Samdi 23 Ut a 10.00 am kot Orl Mama Bul Later, GRNW. Pu invitasyon kontakte LPT lor 208 2132.