Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konser Lamizik - Vandredi 23 Zin, 6.00 pm, GRNW

19.06.2006

Alokazyon 30 an Ledikasyon pu Travayer e '30 an progre langaz maternel dan Moris', Ledikasyon Pu Travayer donn randevu a tu amure lamizik e laliberte.

Rajni Lallah pu zwe plizyer morso lamizik klasik par Grieg, Debussy, Bartok, enn bersez Chopin avek enn introdiksyon morso Ti-Frer, plis Chopin so premye Ballad, lor pyano dizital. Pu premye fwa nu pu apresye enn nuvo kalite lamizik morisyen ki finn evolye dan diferan tradisyon mizikal sega, rege, sege, klasik ki finn donn nesans a grup "Artmosfer". E osi pu premye fwa an trio Jhonny Joseph, Steve Desveaux ek Rajni Lallah ki pu zwe plizyer konpozisyon instrimantal.

Artis ki pu selebre Laliberte kont Represyon: Batri- David Serret; Perkisyon- Brian Boucherville; Bass- Clyde Goulou; Pyano Dizital- Rajni Lallah; bater- Jhonny Joseph; Kontrebasis- Steve Desveaux

Parmi bann Morso ki pu zwe; Kolye Sipay, Yer Swar, Zanburzwa, Diego ...