Galleries more

Videos more

Dictionary more

Konferans lor Langaz - Samdi 24 Zin, 9.30 am, GRNW

19.06.2006

Dan kad 30 an laniverser kreasyon ledikasyon Pu Travayer e 30 an progre langaz maternel dan Moris, pu ena enn konferans pu selbere " Langaz maternel: Pur Laliberte, Kont Represyon". Pu ena diskur depi Arnaud Carpooran, Lindsey Collen ek Alain Ah Vee. Sa zur la pu osi ena enn remiz sertifika a bann partisipan ki finn terminn enn kur lantrennman professer literesi pu adilt. Sa aktivite la pu derule omilye enn dekor merveye; expo lar avek tablo, iskilptir e instalasyon lor laliberte e represyon.