Galleries more

Videos more

Dictionary more

Partisipasyon LALIT dan forom Federasyon sindika Servis Sivil

15.06.2006

Dan kad Bidze 2006 Federasyon sindika Servis Sivil (FCSOU) ti ena enn forum dan so horl, Coromandel. Divan enn lasal ranpli, Ram Seegobin pu Lalit e Rajah Ramdaursingh enn exper kontab DCDM, ti prezant 2 pwen devi diferan lor bidze.

Ram Seegobin ti koz lor sa tandans nefast pu analiz bidze par separ lekonomi depi 'le sosyal'. Sa li enn manyer refleksyon ki dominan zordi.

Li finn dir ki bidze Sithanen dan so lansamb napa takul problem nasyonal kuma somaz e lanplwa. Bidze pe predir kreasyon lanplwa dan sekter turism e PME, bann sekter ki pa vremem kree lanplwa. Ena enn seri innsenntiv dan bidze a investiser depi deor. Pu Sithanen, lanplwa ki Morisyin pu ena se travay kuma servant, zardinye, gard zanfan u sofer. Ram Seegobin finn dir ki filozofi bidze Sithanen li monetaris e iltra liberal, li inspire par dimunn kuma Friedman, Hayek, Reagan avek inpe lasos 'represyon sosyal' ala Lee Kwan Yew. Li finn dir ki bidze Sithanen li iltra liberal. E zordi sa kuran-la pe kestyone partu, par muvman alter mondyalis e par plizir pei kontinan Sid Lamerik. Li nepli ezemonik. Li kontestab e konteste.

Li finn explike kimanyer Sithanen pe rod ogmant profitabilite investisman par ogmant explwatasyon mindev atraver bann mezir kuma aboli PRB, NRB, fer lanplwa vinn fleksib, ek atraver dereglemantasyon.

R.Ramdaursing ti koz anfaver bidze Sithanen ki dapre li pu amenn enn reform, relans e renuvo lekonomi.

Ti ena deba byin interesan apre diskur orater kot ena delege sindika ki ti dakor ar analiz ki Ram Seegobin ti fer e finn osi azut lezot eleman pu kritik bidze Sithanen sirtu lor size pansyon.