Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lalit partisip dan konferans lor koperativ dan Sidafrik

15.06.2006

Cindy Clelie ek Rajni Lallah ti partisip dan enn konferans 3 zur lor " Alternativ Koperativ a Globalizasyon Kapitalist" dan Sidafrik. Konferans ti organize konzwintman par COPAC (Co-operative and Policy Alternative Center) ek Rosa Luxemburg Foundation. Li ti ena lye le 8-10 Zin 2006. Ti ena enn 100enn partisipan prezan, sirtu depi Sidafrik kot ena enn lintere agrandisan pu koperativ.


Ti ena partisipasyon osi depi Brezil, Lenn, Lasinn, Lalmayn, Belzik, Zordani, Irland. Ti ena buku papye interesan lor developman koperativ dan diferan pei, lor sityasyon koperativ onivo mondyal ek lor rol koperativ dan lalit pu enn sosyete egaliter ki baze lor solidarite ek koperasyon. Sertin sa bann papye la pu pibliye par Rosa Luxemburg Foundation-COPAC.

Ti ena buku deba lor linportans koperativ dan stratezi politik ver enn nuvo kalite sosyete baze lor koperasyon ek solidarite. Ti ena osi buku deba lor kimanyer an-mem-tan, koperativ finn enn mwayin pu ki sertin dimunn gayn akse a kapital, ek servi koperativ kuma enn pwin dapwi pu zot mont dan klas kapitalis. Dan Sidafrik, par egzanp, guvernman suvan met koperativ dan mem lo ki PME (Tipti ek Mwayenn antrepriz). Zot osi truv koperativ kuma enn linstriman "Black Empowerment" ki anfet viz pu amenn expansyon enn nuvo kus kapitalis. Ti ena partisipasyon delege plizyer kuran politik dan konferans la: kuran parti kominis Sidafrik, kuran ekolozik anti-kapitalis, kuran Lalit, ek ti ena osi militan sindikal, militan dan muvman fam ek muvman zenn osi byin ki militan dan muvman koperativ.