Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mobilizasyon pu enn Politik Ekonomik Alternativ

15.06.2006

Nu kanpayn mobilizasyon ti kumanse anfet avan eleksyon zeneral, kan nu ti pibliye bann dokiman lor enn politik ekonomik alternativ.

Pandan kanpayn elektoral, nu ti met buku lanfaz lor kriz ekonomik ek sosyal ki pe menas klas travayer ek tu dimunn mizer. Nu ti met an gard lor somaz ek politik losterite ki burzwazi ek so guvernman (ninport lekel ant sa 2 blok la ki gayn eleksyon); nu ti osi expoz danze represyon lor klas travayer par enn guvernman koalisyon.

Apre eleksyon zeneral, ek apre premye 100 zur kot finn truv retablisman pansyon vyeyes iniversel ek transpor bis gratis pu etidyan ek pansyoner, aster ena bann siyn losterite: lisansiman ek somaz, ogmantasyon pri, propozisyon pu eliminasyon konpansasyon saler anyel ek sanzman lalwa travay pu fasilit lisansiman par patrona.

Dan lindistri sikriyer ena akselerasyon fermtir mulen ek enn nuvo vag lisansiman laburer atraver VRS. Dan bann lindistri ki prodir pu marse lokal, ena menas lisansiman; turism finn expoz so frazilite pandan lepidemi Chikungunya.

Apre 2009, pena okenn sertitid ki pu ankor ena pri garanti pu disik; apre 2008, avek liberalizasyon komers textil, pu ena nuvo presyon lor lanplwa dan Zonn Frans.

Alor nu kanpayn mobilizasyon finn vinn ankor plis irzan: nu bann Forum-Deba finn mars byen ziska ler. Travayer an zeneral pe kumans montre enn volonte pu mobilize: me nu bizin devlop nu platform revandikasyon atraver deba, nu bizin ralye otan lafors ki posib pu donn pwa sa program revandikasyon la. Se sirtu kreasyon lanplwa ki santral.

Sa konba la li enn konba politik ki depas vizyon sak sindika individyel. Se enn muvman politik ki nu bizin batir pu ki klas travayer, zenn, muvman fam kapav regayn konfyans dan lavenir.


RIVYER NWAR: PU ENN LEKONOMI KI KREE ANPLWA

Brans Lalit Rivyer Nwar ti organiz Forom dan Vilej Orl. Forom ti prezide par Kisna Kistnasamy. Rajni Lallah ti koz lor kanpayn mobilizasyon pu enn lekonomi alternatif.
Abitan landrwa, mamb Lalit depi brans Rivyer Nwar, ek lezot Rezyonal ti prezan.
Kestyon ek deba ti otur somaz. Ti osi lor kimanyer avek lepidemi Chikungunya, lindistri turist pe al an difikilte. Bann gran lotel dan rezyon Rivyer Nwar ek Lesid inn fini kumans lisansye travayer. Somaz pe vinn enn gro problem dan sa rezyon Lwes ek Lesid. Sa vinn azut avek lisansiman masif kan buku lizinn zonn frans inn ferme ek mulen Bel Ombre ferme.

Enn lot kestyon depi lasistans ti lor menas represyon ek danze kominalism amezir kriz agrave. Fas a sa bann menas-la, mobilizasyon pu enn alternativ vinn enn nesesite pu sak travayer ek sak militan.


DEBA ANIME DAN FOROM SURINAM

Deba ti byin anime dan Forom Lalit dan Vilej Orl Balans, Surinam Samdi 13 Me, 3:30 pm. Li ti prezide par Lindsey Collen e Ram Seegobin ti orater. Apre diskur, ti ena deba lor kimanyer patrona pe rod fer sanz lalwa pu ki li kapav pran dimunn ek met deor kuma li anvi. Dimunn prezan dan forom ti dekrir kimanyer lizinn zonn frans dan rezyon finn ferme enn deryer lot. Enn artizan ti explike kimanyer su bluprinnt ena 2 an "adaptasyon" kot enn artizan kapav transfer dan enn lot mulin ki pe rule. Me dan sa lot mulin la, deza ena travayer ki pe fer sa mem travay la. Seki vedir ki bizin tir sa travayer la depi so post travay pu kapav met enn lot. Alor sa retret "volonter" ki sipoze ena, li plito enn retret forse.


FOROM ST.PIERRE: ENN SIKSE

Lasal ti ranpli dan Kolez Nelson pu Lalit so katryem forom Vandredi 19 Me 4:30. Dan lasistans ti ena fam laburer, enn grup artizan ki ti organiz zot prop transpor, planter legim e mamb Lalit. Forom ti prezide par Rada Kistnasamy. Serge Jauffret, depi UASI, ki ti osi invite kuma orater, pa ti reysi vini.

Devanand Ramjuttun, ki ti pran laparol lor nom SILU, ti koz sirtu lor sityasyon grav ki laburer pe fer fas avek nuvo VRS. Patron tablisman pe fer tu lanplwa vinn sezonye. Li finn apel sa enn retur a lesklavaz. Ram Seegobin ti dir ki ena kestyon krisyal ki ni Guvernman, ni lopozisyon parlmanter, ni lapres pa pe poze, par exanp, ki sekter pu kree nuvo lanplwa an gran nomb, ki lavenir pu zenerasyon travayer dime, ki pu ariv pri disik apre 2009?


FORUM-DEBA LALIT DAN ROSE-HILL

Samdi 10 Zin 2:00 pm Lalit ti fer enn Forum-Deba piblik dan Maison Culture et Loisir dan Arcades Sunassee, Rose-Hill lor kestyon Bidze Sithanen, e ziska ki pwen li reponn a nesesite enn lekonomi alternativ. Ally Hosenbokus ti asim prezidans, ek Alain Ah-Vee ti pran laparol lor nom Lalit.

Prezan ti ena manb Lalit, abitan rezyon Rose-Hill ek Beau Bassin, lider sindika ek travayer sindike.

Seki ti interesan se Alain Ah-Vee ti fini etidye bidze ki ti sorti lavey, e ti liye li avek kanpayn dirzans ki Lalit pe organize. Ti ena 45 minit pu deba plenyer. Plizir dimunn ti fer diskur depi lasal.