Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lansman nuvo liv ‘Ces hotels qui font peur…’ par Thierry Château

14.08.2003

Dan enn konferans de pres Merkredi 13 Ut Ledikasyon pu Travayer ti lans enn premye piblikasyon dan enn nuvo seri ki apel FOOD FOR THOUGHT.

‘Ces hotels qui font peur…’ finn ekrir par Thierry Château. .

Thierry Chateau li enn zurnalis ki travay Le Mauricien. Li finn deza ekrir 2 lezot liv

’Fevrier Noir’ li enn liv ki tret evenman ki ti arive dan pei an Fevrier 99

’Cité Taule’ li enn roman ki rakont enn zistwar enn tifi. Zistwar la pase dan Rodrig ek Moris.

FOOD FOR THOUGHT li enn nuvo lespas piblikasyon, prezante par LPT. Sa nuvo seri-la, kuma so tit mem dir, li pu zet matyer pu e dimunn dan moris e dimunn Rodrig reflesi lor tu kalite size inportan. Seri FOOD FOR THOUGHT li enn piblikasyon pu ankuraz deba.

Dan ‘Ces hotels ki font peur…’ Thierry Château finn koz lor size lanvironman. Li pe amenn enn refleksyon lor nu lespas litoral, lor nu lanvironman lakot.

Avek piblikasyon FOOD FOR THOUGHT, nu pe invit dimunn ki reflesi lor bann gran problem sosyete pu ekrir ek fer zot refleksyon vinn aksesib a tu dimunn ki interese.
’Ces Hotels qui font peur…’ disponib dan 14 libreri dan Moris ek byento liv-la pu disponib dan Rodrig.

Depi Zanvye sa fer trwazyem liv ki Ledikasyon pu Travayer finn lanse.

’Artists against War, for Peace’ li enn liv ki finn pibliye par LPT apartir enn expozisyon ki ti fer dan Sant Mama Bul Later pandan ki ti ena lager dan Lirak. Dezyem liv, ki finn lanse Vandredi dernye, li enn liv ki finn ekrir par Mark Frew. Li apel ‘Mauritian Creole in Seven Easy Lessons’, kot so lansman ti fer Vandredi dernye.

DM