Galleries more

Videos more

Dictionary more

Seans Pyes Teat NU TRAVERSE Zordi

14.04.2006

Zordi tanto 5:00 kot Orl Ledikasyon pu Travayer GRNW, Amnesty Moris ek Lalit konsentman pe host enn seans teat NU TRAVERSE. Pyes la finn kree par Henri ek Marie France Favory. Li baze lor vre lexperyans plizyer fam bati ki ti dan sant SOS Femmes. Tu sinpatizan invite.