Galleries more

Videos more

Dictionary more

Forom-Deba LALIT lor Mobilizasyon pu enn Lekonomi Alternativ Lindi prosenn 10 Avril Site Richelieu

31.03.2006LALIT pe invit piblik pu enn forom-deba Site Richelieu, Lindi 10 Avril a 6:00 pm kot Village Hall. Size prinsipal se "Mobilizasyon pu enn lekonomi alternatif" e mobilizasyon dirzans deryer 4 slogan swivan: Kree anplwa pa detrir anplwa! Diminye depresyasyon rupi, atraver guvernman repran kontrol depi sekter prive lor deviz! Alokasyon somaz, osi byen ki kur treyning! Enn arpan later bay pu sak laburer VRS! Anplis size prinsipal, pu osi ena lide LALIT lor Plan Gokhool ek lor britalite polisyer.Forom-deba pu prezide par Laval Yves, ek orater pu Lindsey Collen. Pu ena lamwatye letan pu kestyon ek deba ar piblik