Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon Pu Travayer lans Language and Literacy Consultancy Unit ek aplikasyon pu kur " Adult Literacy Teaching"

28.03.2006

Dan konferans de Pres Mardi 28 Mars, Ledikasyon Pu Travayer finn lans enn "Language and Literacy Consultancy Unit" ki pu ofer servis:

1. Kote Langaz

Servis pu drafte dan langaz Kreol ek dan enn bon rezis bann tex pu lalwa travay ek piblisite pu diferan sekter.

Enn kudme ki buku artis ek ekrivin pu apresye se chek lortograf ek formilasyon koeran bann kreasyon literer.

2. Tradiksyon

Tradiksyon bann kod detik, regleman sekirite dan travay.


2. Literesi

- Apartir zordi dan enn fason formel pu ena enn yunit ki pu konsey ek ed profeser truv solisyon a bann difikilte ki zot zwenn dan zot travay montre lir ek ekrir.

- Kur anyel pu profeser pu montre lir ek ekrir.


Sa lane la pu ena enn "4-Day Training Course in Adult Literacy Teaching" le 8 - 11 Avril 2006 , dan batiman Mother Earth GRNW. Enn invitasyon spesyal finn lanse a bann somer, lososyasyon, profeser ek etidyan. Li enn kur ki uver pu dimunn ki konn lir ek ekrir byen. Pedagozi ki pu servi, li baze lor enn sintez lexperyans profeser LPT pandan 30 an ek pedagozi Paulo Freire ki met lanfaz lor ledikasyon pu emansipasyon.

Bann modil pu inklir: Politik Langaz; Zenez langaz Imin; Mother Tongue Base Multi-Lingual Education; Pedagozi modern; kimanyer ekrir an kreol Morisyen ek Travay Pratik atraver zwe edikatif, poezi, sante, lir tablo kuma Picasso.

Alafin training partispan pu gayn sertifika prezans ubyn sertifika ?completion' kan konplet enn asaynment. Li pu de 9.00 a.m- 3.00 p.m le 8-11 avril, kur la kut Rs100 antu. Pu anrezistre u kapav sonn lor 208-2132 u avoy enn mel lor lptmail@intnet.mu

Lindsey Collen finn mansyone ki sa lide pu enn Language and Literacy Consultancy Unite li fer swit a propozisyoin ki ti formile par Vinesh Hookoomsing dan Kolok Langaz Kreol Zordi 2001. Pandan sink an LPT finn kumans sa prosesis la ek sa yunit la li vinn sirtu inportan kan Langaz Kreol pe vinn de plis an pli ekri.

Prezan dan konferans de pres zordi ti ena Alain Ah Vee, Lindsey Collen, Jugdish Bantooa ek Cindy Clelie.

Nu fer rapel ki Lediksayon Pu Travayer li gaynan UNESCO 2004 World Literacy Prize Winner