Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kanpayn Lafis LALIT onivo Nasyonal

26.03.2006

Dan kad kanpayn pu enn politik ekonomik alternativ, militan Lalit dan tu landrwa finn organiz kolaz lafis. Lafis la kontenir demand dan plan dirzans ki Lalit pe propoze fas a kriz ekonomik. Zot bann demand dirzans ki form parti program pu lekonomi alternativ Lalit. Lafis la dir: "Bizin Servi 'Larzan Lerop' pu KREE ANPLWA PA DETRIR ANPLWA"; "Trening plis ALOKASYON SOMAZ"; Deviz bizin retrun ar Labank Santral pu DIMINYE DEPRESYASYON Rs."; Pu sak laburer V.R.S. LATER AGRIKOL LOR BAY"; "Zwenn MOBILIZASYON LALIT".