Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike LALIT lor Rankont ek Levese lor Ledikasyon

24.03.2006

Zordi a 3.30 pm Lalit ti ena enn rankont lor size "ledikasyon" avek Levese Port Louis. Sa rankont-la swiv direkteman nu "Let Uver a Premye Minis". Kuma lapres okuran, Lalit ti avoy enn kopi sa let-la a Levek. Dan sa let-la, Lalit ti met divan enn seri propozisyon pu re-os nivo tu lekol primer ek tu kolez, sirtu atraver enn sistem kota sak lekol primer pu plas dan segonder dan so rezyon, ek enn sistem kota laburs liniversite par Kolez ki ena Form VI. Lalit, dan so let, ti osi, akoz divizyon dan pei lor size "ledikasyon", dimann Guvernman zel Plan Gokhool ek BEC return a Kolez Form VI.Prezan pu rankont-la ti ena, pu Levese, Levek Port Louis, Maurice Piat, ek responsab Bureau de l'Education Catholique, Herve de St. Pern. Pu Lalit ti ena Cherpersonn Komisyon Ledikasyon Lalit, avek trwa manb Komisyon, Cindy Clelie, Ally Hosenbokus, Lindsey Collen. Rankont la ti dire enn er-tan edmi.Reprezantan Levese ti ena plizir kestyon lor filozofi ek inplikasyon pratik nu propozisyon pu amelyoryasyon ledikasyon atraver bann kota. Zot ti montre enn lintere profon dan dinamik ki diferan kalite kota par lekol ek par rezyon kapav amene. Reprezantan Levese ti dir li difisil return ver Kolez Form VI. Reprezantan Lalit finn dir ki kestyon "Kolez Form VI" li enn kestyon taktik, pa enn kestyon prinsip, tandi ki seki interes Lalit se bann mwayen re-os nivo tu lekol ek kolez. Laplipar letan dan rankont ti lor sa size plis egalite dan lekol, e tu ramifikasyon sa size la. Rankont la ti terminn kordyalman.Dan sa Kominike la, Lalit sezi lokazyon osi pu deplor lefet ki Premye Minis pa finn ni reponn let Lalit, ni, otan ki nu kone, etidye nu propozisyon pu fer ledikasyon nivle par lao. Kuma li ete asterla, Plan Gokhool kree trwa kategori zanfan: enn swadizan elit, lezot zanfan filyer akademik, ek lezot ZEP ek Prevok. Sa diskriminasyon la byen grav, etan done ki lekol li obligatwar asterla, ziska laz 16 an. Enn Guvernman ena enn devwar tret tu zanfan egal.Alain Ah-Vee (Cherpersonn Komisyon Ledikasyon)
Pu LALIT, 22 Mars, 2006