Galleries more

Videos more

Dictionary more

LPT selebre Zurne Mondyal Langaz Maternel

21.02.2006

Dan kontex Selebrasyon Zurne Mondyal Langaz Maternel le 21 Fevriye ki finn dekrete par Nasyon Zini an 1999, LPT pe organiz bann aktivite swivan:

Merkredi 23 Fevriye nuvo kur lir ek ekrir pu adilt, 5.15 tanto, batiman, Ledikasyon Pu Travayer, GRNW.Lansman Poem Get Geurnica par peser Mahebourg


Lanons Nuvo kur Teacher's Training pu AvrilLedikasyon Pu Travayer finn osi tenir a fer apel a seki Guvernman met lintere zanfan pu so developman ek emansipasyon o sant deba. LPT finn mintenir pwin ki guvernman bizin valoriz langaz maternel ki Langaz Kreol ek Bhojpuri, ek pa kontinye perpetye zenosid langaz. Ek finn osi azute ki ledikasyon li enn drwa imin ek ki tu zanfan bizin ena drwa a enn bon lekol.


LPT finn mansyonn linisyativ ki ACALAN pe pran pu dekret "Year of African Language" pu 2006 a lokazyon Zurne Mondyal Langaz Maternel. Li pu enn kanpayn spesyal kot diferan lorganizayon pu fer kanpayn pu ki ena enn 'Language Plan of Action' pu ki inplemant bann lakor ki diferan leta finn sinye lor langaz maternel. Dan sa prosesis la, LPT finn mansyonn travay ki finn deza kumanse;*Rant dan prosesis develop terminolozi otur Information Technology

*Travay tradiksyon

*Koleksyonn bann zistwar lor Kontinan Lafrik ki pu permet pli buku dimunn gayn akse a sa rises kiltirel la

*Enn apel spesyal a seki bann liniversite donn sipor a bann zelev ki pe etidye langaz maternel pu ranforsi li.