Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rape Crisis Unit: Rankont Minis Drwa Fam avek MuvmanLiberasyon Fam

21.02.2006

Muvman Liberasyon Fam ti ekrir enn let uver a Minis Drwa Fam, Indira Seebun pu dimann li ek so minister uver enn lanket lor ka Madam Savriacooty, ki finn sibir enn agresyon seksyel lor sime, divan bann lepasan. Li ti ansint 3 mwa. Apre so agresyon, li finn bizin atann 24er avan ki dokter lapolis get li. Dokter Satish Boolell mem finn truv sa inakseptab. Madam Savriacooty, malerezman pa sel viktim sa dub tromatism la. Tro buku fam finn pas ladan.
Se kifer, dan sa let uver la, Muvman Liberasyon Fam finn dir Minis ki li bizin intervenir pu ki re-uver tulede Rape Crisis Unit ki ti met dibut dan lopital Jeetoo ek Victoria an Novam 2002 swit a demand Muvman Liberasyon Fam. Zame zot ti vinn operasyonel. MLF anmemtan finn dir li ki bizin uver Rape Crisis Unit dan tu lopital rezyonal, inklir Rodrig. Savedir si enn fam sibir enn agresyon seksyel, li pena pu afront lanvironnman patriarkal ditu. Li kapav al direk lopital kot tutswit ena enn mobilizasyon pu li gayn swin medikal, sikolog, tretman prevantiv pu li pa ansint, pu li pa gayn AIDS ek lezot maladi seksyelman transmisib. Li kapav donn so depozisyon polisyer sirplas, dan latmosfer lopital kot sweyn dimunn.

MLF finn osi dimann Minis Seebun ki so minister bizin popilariz sa bann Rape Crisis Unit-la pu ki tu fam ariv kone ki si zame zot vyole, zot pa neseser al stasyon, kapav al direk lopital.

Swit a sa let-la Minis Drwa Fam finn dimann enn rankont avek MLF. Dan sa rankont-la, Ragini Kistnasamy ek Rajni Lallah, delege MLF, finn explik Minis Seebun kifer bizin uver Rape Crisis Unit.

Minis Seebun finn dir ki li dakor ki stasyon lapolis li pa plas apropriye pu ki fam donn so depozisyon. Li finn dir ki li pe konsider demand Muvman Liberasyon Fam "favorableman ek seryezman". Li finn dir ki li pu prepar enn "Cabinet Paper" pu ki li prezant sa dan Kabine Minis.

Apre sa rankont-la, Ragini Kistnasamy ek Rajni Lallah finn ena enn rankont teknik avek Misye Appadoo, ofisye Minister ki responsab sa dosye la, pu pran tu bann detay teknik pu permet Minis prezant so "Cabinet paper".

Ragini Kistnasamy ek Rajni Lallah finn dir a Minis Seebun ki MLF swete ki prosesis pu met Rape Crisis Unit dibut, ek fer zot popilarize fini anklanse ziska le 8 Mars, Zurne Internasyonal Fam. Fale pa enn lot fam bizin pas dan sa tromatism ki Madam Savriacooty ek tro buku lezot fam finn pase.

Rajni Lallah pu LALIT