Galleries more

Videos more

Dictionary more

Pu ki Travayer Pa Sarye Fardo Kriz Ekonomik ek Sosyal, Bizin Enn Program Mobilizasyon LALIT

03.02.2006

Lalit pe fer enn apel a tu travayer, somer, zenn, fam pu kumans mobilize. Apartir asterla! Nu pe fer fas enn kriz ekonomik grav. 2006 inn kumanse mal: pri pe ogmante, lisansiman pe tape, krim vyolan pe eklate. Seki nu bizin zordi se enn mobilizasyon dirzans pu met dibut enn muvman ki so bi se pu permet travayer ek dimunn mizer fer fas a kriz ansam, kot nu pran nu desten dan nu lame. Anmemtan, amezir ki nu azir ansam, pu reziste e pu kree enn nuvo sosyete, enn nuvo mantalite tutswit kumans ne. Kan dimunn mobilize, sosyete deza sanze - mem avan ki mobilizasyon ena so lefe. Ala program mobilizasyon dirzans ki Lalit pe propoze:

* Bizin alokasyon somaz! Sa ed dimunn ki pena travay dan limedya. Li osi enn presyon konstan lor guvernman pu kree anplwa. Bizin anmemtan ena kur formasyon pu tu lisansye!

* Bizin servi "konpansasyon Lerop" pu kree anplwa pa pu detrir anplwa!

* Deviz bizin return su kontrol labank Santral. Sa pu diminye depresyasyon rupi.

* Enn arpan later agrikol pu sak laburer VRS! Pu travay kolektiv ar lezot lisansye.

* Guvernman bizin donn lexanp, plant manze pu exporte lor so tablisman Rose-belle!

Sityasyon politik mir

Sityasyon politik li mir pu sa mobilizasyon ki Lalit pe propoze.

Lepep ti telman ankoler avek politik MMM ek MSM anfaver gro kapitalist ki zot finn balye ansyen guvernman net depi Lasamble, minisipalite ek vilaz. Zordi sa 2 parti la an kriz. MMM pe fer lasanble san Berenger. Berenger pe tante pu rant dan Guvernman. MSM pe deperi.

Lepep finn exzize ki Guvernman Lalyans Sosyal amenn serten sanzman pu dimunn ordiner. Dan premye 100 zur: Transpor gratis finn efektivman donn enn serten liberte muvman. Eleksyon vilaz finn re-larg demokrasi riral. Pansyon finn revinn enn drwa iniversel. Pasyan lopital pe zwir akse a zot prop dosye medikal. Minis Jeetah finn mem dornt inportater dile kan zot ti menas aret inport dile akoz "fixed mark-up". Rama Valayden finn afebli mafya ladrog atraver so reform dan tretman adikt ladrog.

Me asterla, tu bon sanzman finn aret sek.

Kriz ekonomik divan nu. Guvernman ek patrona pe menas losterite.

Anmemtan, dimunn finn gayn letan dekuver ki Navin Ramgoolam ule dir par "demokratiz lekonomi": patant IRS asire pu ti-tablisman kuma Anna, anplis ki pu bann gro! Pu lamas dimunn, naryen!

Deza pri pe monte fles.

E sosyete Moris malad. Kapitalis pe kontiyne gard kontrol lor lekonomi, e so lekonomi pe amenn nu ver kriz sosyal. Dernye 2 an finn ena plis vol, krim, lisansiman, vyol, somaz, old-ep. Ena plis dimunn pe depann lor travay preker, pe sombre dan landetman, pe turn ver ladrog, pe rod parti brit, pe al ziska swiside.

Kifer ena plis dram zordizur?

Rezon li evidan: Ena inegalite sosyal agrandisan, e pankor batir enn muvman politik de mas - pu ki ansam nu takul sa problem la.

Alor, li ase kler ki li enn irzans pu batir enn mobilizasyon de mas. Sa mobilizasyon bizin baze lor program dirzans, anmemtan lor enn program lekonomi alternativ; Kumsa dimunn va pran sosyete an-men, nu tu pran nu desten dan nu lamen.PROGRAM LEKONOMI ALTERNATIV

Sa program dirzans-la li mars ansam ek enn program pu fors Guvernman fors tablisman aret met dimunn deor! Later ki baz enn lekonomi for. Tablisman bizin kumans organiz tu karo pu ki plant antreliyn partu! Kumsa tablisman pu aret met deor, kumans pran dimunn.

Kondisyon travay dan diversifikasyon bizin vinn parey kuma dan kann!

Sugar Authority bizin vinn "Optimal Land Utilization Authority"!

Tu institisyon ki ranforsi lindistri disik bizin ankadre prodiksyon alimanter osi! Cyclone & Drought Fund bizin kuver planter legim ek fri! Fezans pu elver & legim parey kuma pu kann!

Bizin servi konesans lamas dimunn lor plantasyon ek elvaz, liye li ek konesans syantifik.

Pu enn lil Moris ek lil Rodrig "GMO-FREE"! Kumsa ki gayn gran valer azute.

Guvernman bizin investi masivman dan devlop lapes indistriyel dan tu nu zonn ekonomik, inklir Diego Garcia, plis baraswa, laferm marinn - ek pa zis sa espes zonn frans apel "sea food hub".

Guvernman bizin investi dan lenerzi vreman renuvlab (vag, mare motris, eolyenn, soler). Aret privatizasyon!

Kote internasyonal bizin travay ek lezot guvernman pu lans enn nuvo institisyon pu komers pu ranplas WTO ki korompi par kapitalist miltinasyonal ek lintere inperyalist.

Si u anvi zwenn dan kanpayn mobilizasyon, li fasil: U kapav dimann nu ki kalite kudme u kapav done! U kapav dir komye letan u ena pu done!Nom Printed by LPT, GRNW. Published by - pu LALIT, GRNW.lalitmail@intnet.mu