Galleries more

Videos more

Dictionary more

Plan Gokhool Plan Retrograd

03.02.2006

Politik ledikasyon ki Guvernman Ptr-PMXD-MR finn finalman devwale, li pu amenn plis inegalite e li pu aksantye konpetisyon malsen ki deza existe dan ledikasyon.

Avek sa Plan Gokhool-la asterla pu ena diferan kategori kolez pu diferan "nivo" zanfan. Kolez Nasyonal pu 1260 swadizan meyer zelev CPE, Kolez Rezyonal pu lezot ki pase, e Prevok pu seki pa reysi pase. Deza onivo primer ena divizyon an "bon" lekol ek lekol ZEP.

Si Plan Gokhool materyalize, enn sel ku reform "timid" ki Obeegadoo ti kumanse pu balye. Sa li lakoz Reform Obeegadoo ti deza kontenir 2 lakinn. Kriter "distans depi lakaz ziska kolez" (olye zis rezyon) finn defavoriz dimunn ki res lakanpayn, etan done kolez dan lavil anture ar buku fasilite (mize, bibliotek, British Council, galri, etc.). E, kan Obeegadoo ti transform kolez deta "prestiz" an Kolez zis Form 6 sa finn paret marse ziska Legliz Katolik desid pu fer so "Star School" res Form I a VI. Sann ku-la kolez katolik ki tuzur finanse par Leta, pe ofer 50% plas rezerve pu Form I a 6 dan so 4 "meyer" kolez pu zanfan ki res prekot kolez dan Curepipe, Q. Bornes ek P. Louis lor baz kriter ase opak. Plan Gokhool pe zisteman vinn retablir "Star School" deta, dan enn fason rizid.

Li kler ki plan Gokhool finn benefisye sutyen depi profeser primer ki fer lamone ar leson. Buku fami ki dakor ek Plan Gokhool, zot truv ledikasyon enn mwayen pu mont lesel sosyal. Lezot ki kritik Plan Gokhool fer defo kan zot pa anmemtan kestyonn inegalite sosyal?

* Lalit dakor ki tu zanfan ena drwa enn ledikasyon ot nivo ek egal. Sa priz de pozisyon vinn kredib kan anmemtan nu kritik inegalite sosyal andeor lekol.

* Bizin servi lang maternel pu montre. Sa li esansyel pu tu zanfan, pu devlop zot kapasite reflesi e akerir konesans a ot nivo dan syans, matematik ek lezot langaz.

* Nu dir non a retur a ranking.

* Admisyon dan kolez bizin fer lor baz rezyonal atraver enn sistem kota. Sak lekol primer gayn enn nomb premye swa pu kolez. Kumsa nivo tu lekol pu amelyore byen vit.

* Bizin introdir enn dezyem sistem kota kot sak kolez Form 6 gayn mem nomb laburs liniversite. Byen vit kolez pu egalize "par le haut".

Enn lalit pu plis egalite dan ledikasyon, li mars ansam avek enn lalit pli zeneral pu batir enn sosyete kot ena plis egalite, plis liberte. Ledikasyon nepli pu repoz lor konpetisyon ant zanfan me pu viz devlop kreativite e epannwisman.