Galleries more

Videos more

Dictionary more

Enn lot lamor dan Kaso Lapolis

03.02.2006

Samdi 14 Zanvye finn ena enn lot lamor dan kaso. Dan dernye 25 an, ena enn lalist 46 zom ki finn truv lamor su sarz lapolis. Dan lanket lor lamor atros sa 2 madam dan Lalmati, aster ena enn nuvo ka britalite polisyer lor enn lalist deza tro long.

Ena plizyer militan Lalit ki finn fer lexperyans personel bann metod brital ek ilegal ki serten polisye servi.

Seki diferan dan ka lamor M. Ramlogun ki ti ferme Alcatraz, seki pu premye fwa lanket lapolis finn amenn sispansyon, arestasyon ek inkilpasyon 7 polisye inplike dan so arestasyon ek interogasyon. Apar lanket lapolis ki pe fer par CCID, ena osi Lanket Zidisyer ek lanket Komisyon Drwa Imin.

Lafami pa ti informe ki M. Ramlogun ti arete. Depi lalwa POTA, lapolis paret krwar zot kapav aret dimunn, gard li san kominikasyon pandan 72 er. Polisye finn mem truv manyer afekte zizman dokter lopital par dir Ramlogun ena problem lalkol, kan anfet li pe mor akoz blesir laservel. Mem MBC finn partisip dan sa kumansman "cover-up".

Apre sak lamor dan kaso, apre sak temwayaz tortir, enn deba isterik demare kot serten dimunn dir "viktim krim osi ena zot drwa", ubyen "bizin metod dir pu kontrol kriminalite". Dan Moris deza ena lalwa kont tu kalite krim, ena 10,000 polisye pu defann viktim, ena biro DPP ki purswiv, ena zidisyer pu ziz akize, ena prizon pu seki kupab. Alor deza ena enn masinnri imans pu protez drwa "viktim". Me dan enn pei de drwa, tu dimunn, inklir sispe ubyen akize, ena drwa fondamantal. Sa usi bizin proteze. Dayer vyolans ek tortir pu gayn enn "konfesyon", laplipar ditan gat enn lanket. Li reprezant enn febles pu lapurswit. Sa li byen kler dan ka dub krim Lalmati.

Pu Lalit li importan ki ena bann sanzman ki viz pu anpes britalite tu polisyer. Li pa sifi pu zis truv inpe polisye kupab. Nu dir:

- Kan enn dimunn arete, so fami ek so avoka bizin kone exakteman kot li ete a tu moman.

- Sak dimunn ki arete bizin gayn drwa konsey enn avoka depi kumansman mem. Li bizin gayn drwa pa donn okenn depozisyon, si li pa ule. Enn konfesyon bizin valab selman si akize la konfirm li divan mazistra.

- Dan ka kot li posib lapolis inplike dan enn lamor, lotopsi bizin fer par dokter indepandan depi lafors polisyer.