Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT so Komisyon Ledikasyon Zwenn

02.02.2006

Wikenn dernyer, Komisyon Ledikasyon Lalit ti fer enn reynion 3-ertan pu etidye an detay seki Minis Gokhool pe propoze pu sistem ledikasyon. An detay, 14 dimunn prezan ti sirtu sey konpran kimanyer Gokhool pe propoz fer larantre an 2007, e kimanyer lekol BEC deza fer zot larantre lane 2005 ek 2006 dan zot kolez Form I a VI. Nu finn get lefe Reform Gokhool lor diferan kalite zelev, paran, profeser. Sirtu nu finn get lefe lor sosyete: Konklizyon se anzeneral Reform Gokhool li reprezant enn gran rekil, si li reysi inpoz li, sirtu dan lesans ki li ranvway introdiksyon langaz maternel kuma medyom ek li ranvway sanzman ki neseser dan konteni ek pedagozi, akoz tu paran pu re-vinn obsede ek konpetisyon onivo CPE. Setadir pu ena lanfaz ankor enn fwa lor aprann par ker san konpran, lor sorti pli ot ki to kamarad, e lor mobilite sosyal enn fami lor ledo enn zanfan.Nu finn osi etidye dinamik kominal ki sa kalite reform amene.Dernye but dan sesyon ti dedye a gete kimanyer kapav fer enn reform ki nivle tu lekol ek kolez "par le haut", setadir amenn egalite dan sans ki tu lekol vinn bon lekol. Nu ti reget propozisyon Lalit pu enn sistem kota, pu diskite si li pu kapav amenn sa amelyorasyon zeneralize la. Li paret wi. Angro seki nu pe propoze se pu aret sa mekanism kot paran byen debruyar tir zot zanfan dan lekol primer ki pa pe mars byen anplas li amelyor lekol la. Pu fer sa nu pe propoze ki sak lekol primer dan enn rezyon gayn enn kota premye swa kolez dan so rezyon pu zanfan ki pas CPE, e sak kolez form VI gayn enn kota laburs liniversite, inklir, tan ki li la, laburs Langleter.Enn prosenn Komisyon finn fixe, parski nu pe prevwar enn long lalit lor sa size la.