Galleries more

Videos more

Dictionary more

Eleksyon Nuvo Komite Santral LALIT

23.01.2006

Ful Manb Lalit ti zwenn dan enn Lasamble Anyel wikenn dernyer pu elir enn nuvo Komite Santral pu lane 2006. Ena 3 manb finn eli pu premye fwa dan Komite Santral, enn depi Les, enn depi Lesid, enn depi Lwes.

Kum dabitid, Biro Politik pu fer lor enn baz rotasyon.Ti ena enn ase long explikasyon lor ki enn manb Komite Santral fer, e ki rol Biro Politik. Kan u lor Komite Santral u amenn lide depi u brans ek rezyonal dan Komite Santral, e u ansarz donn rapor lor dernye Komite Santral dan brans ek rezyonal. U osi ena posibilite ki u kordinn enn Komisyon, kuma sa lane la Rajni Lallah pe kordinn Komisyon Fam, Alain Ah-Vee pe kordinn Komisyon Ledikasyon ek Langaz, Rada Kistnasamy pe kordinn komisyon Sindikal, Cindy Clelie pe kordinn Komisyon Zenn. Osi, akoz nu Biro Politik li lor enn baz rotasyon, u osi ena posibilite koz lor nom parti Lalit, kuma Port Parol, si u lor Komite Santral, depandan kisannla pli konn ki dosye. Enn port parol bizin normalman enn manb eli Komite Santral.Tu ful manb parti osi invite dan "reynion program" ki enn reynion ki diskit devlopman program Lalit lor tu size. Par exanp, bann program resan lor Lekonomi Alternativ, kont Kominalism, lor Langaz, lor Demand Klas Travayer, lor Laliberte, lor Ekolozi, lor Liberasyon Fam, e bann dokiman program depi byen lontan, kuma Program lor Ladrog, lor Internasyonalism, lor Sterilizasyon volonter, lor Demokrasi Rezyonal (Lavil ek Vilaz), zot tu devlope dan enn vat-e-vyen ant brans ek reynion program. Lerla Komite Santral, e kot posib enn Lasamble Ful Manb, adopte Program.