Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lasanble Uver pu Lans Kanpayn Mobilizasyon

23.01.2006

Dimans le 22 Zanvye ti ena enn Lasanble manb Lalit (uver a sinpatizan, osi) dan orl Ledikasyon pu Travayer Gran Rivyer Nord Wes, kot finn sirtu koz lor Kanpayn Mobilizasyon fas a kriz ekonomik, e dan kontex kriz sosyal an seri ki pu agrave avek kriz ekonomik.Prezide par Alain Ah-Vee, avek so kalm lezander, lasanble la ti pran enn form partisipativ. Ti ena trwa intervenan: Ram Seegobin ki finn fer introdiksyon a deba lor Plan Gokhool pu ledikasyon, lamor dan detansyon, ek ki manyer Lalit pu liye sa bann deba parfwa ponktyel, parfwa onngoing, dan enn kanpayn mobilizasyon "dirzans" fas a kriz ekonomik, e anmemetan kimanyer liye sa tu sa la ansam avek enn program pu enn lekonomi alternativ. Li ti apel sa ki manyer nu pe fer "artikilasyon" ant diferan lalit.Li ti osi dir ki nu pena okenn fason predir ar ki vites sa kriz ekonomik anonse la pu anfet morde. Alor, mem si li "irzan", li osi inprevizib. Pur lemoman, par exanp, tu travayer truv ogmantasyon pri kuma but dan kriz ekonomik ki pe afekte zot direkteman. Sa sinptom kriz pe afekte tu dimunn zordi.Rada Kistnasamy ti fer enn apersi byen exakt lor konteni nu kanpayn mobilizasyon, e finn koz lor sa 5 pwen lor lekel Lalit finn tom dakor lane dernyer. Lerla Lindsey Collen ti kordinn deba ki finn organiz planifikasyon kanpayn. Sa lane-la li pa ti posib fer enn espes "taym-tebl", Lasamble finn konklir, parski nu bizin azir dan enn fason dyalektik, setadir li depann anparti lor ki arive pu nu desid ki tayming. Nu bizin anmemtan gard lesuf pu enn kanpayn a long alenn, nu finn konklir.