Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lalit lans nuvo ladres pu so websayt www.lalitmauritius.org

15.12.2005

Lalit lans nuvo ladres pu so websayt www.lalitmauritius.orgLalit ena plezir pu invit tu bann viziter lor nu websayt pu al lor www.lalitmauritius.org olye www.lalitmauritius.com.

Observasyon ki nu finn fer pandan sa 4 an ki nu websayt finn kumanse ki bann vizit depi 2002 ziska zordi, finn ena enn ogmantasyon byen konsekan lor nomb viziter lor nu websayt ek so mwayenn par mwa pu sa lane la li apepre 9000 vizit.

2002 - 242 vizit

2003 -17161 vizit

2004 - 64157 vizit

2005- 98498 ziska le 15 Desam ek li paret ki avan lafin sa lane nu pu depas 100000 vizit.


Dapre bann respond ki nu gayne par bann surfer se ki zot vini sirtu pu get nu analyz lor bann evenman ki pe fer laktyalite ek seksyon news nu gard li pli update ki posib.
Websayt Lalit li truv li dan sa kuran bann alternative voices ki pe leve dan lemond pu fer fas a blokaz lapres burzwa ek analyz lemond avek enn konsyans de klas.

Li ti pu bon fer remarke ki se manb ek sinpatizan Lalit ki okip websayt lor enn baz volonter ek si ena lezot dimunn ki ti pu kontan donn kudme u fer bann propozisyon kuma nu kapav fer nu websayt vinn ankor pli interresan pa esite avoy nu enn email u sonn nu lor 208-2132.

Nu invit u osi pu lir ek fer lezot kamarad vizit news ek document ek Art Form ek nu osi ena link ar lezot lorganizasyon lokal ek internasyonal ki u kapav zwenn zis par enn Klick.

Pa blye res branse lor www.lalitmauritius.org for forthcoming events!!!!!