Galleries more

Videos more

Dictionary more

Plan Daksyon LALIT pu 2006

05.12.2005

Apre so seminer anyel, Lalit pe met an plas enn plan daksyon pu lane 2006. Nu gran dosye pu sa lane la se pu met an plas enn stratezi travay pu enn plan dirzans konsernan problem ekonomik swit a kriz dan lndistri sikriyer ek textil. Enn kriz ki Lalit finn fer kanpayn pu prevenir depi byen lontan kuma u pu truve dan bann lezot item ki ena dan NEWS lor website. Pu bann diferan tem ena enn uswa enn grup militan Lalit ki pu okip sak dosye.

Program Dirzans fas a Kriz

Bakgrawn resers lor pozisyon Lalit de Klas ek Lalit lor stratezi devlopman (Kann, disik Zonn Frans, exod kapital: Kapav pu debus lor piblikasyon enn liv)

Swivi ek intervansyon lor dosye IRA

Swivi ek priz pozisyon lor dosye fam(inklir lavortman)

Swiv ek azir dan dosye ledikasyon ek langaz

Swivi dosye kriz SIDA, medsinn prevantif, ladrog, inklir sutenir lorganizasyon ki pe pe amenn kanpayn prevantif.

Konferans WTO Hong Kong: Swivi ek propozisyon aksyon.

Diego ek fermtir Baz Militer.

Swiv ek azir dan dosye Palestinn

Kreasyon Nwayo Lalit lor tem par travay, ubyen sekter

Ledikasyon

Lasante

Ti Antreprener

Transpor

Klinying

Laburer Agrikol

Zonn Frans

Ex-Prizonye

Ti-planterDimunn ki ineterese ar sa bann tem-la, kapav kontakte Lalit lor lalitmail@intnet.mu