Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sesyon lor Literatir Afrikin

05.12.2005

Ledikasyon Pu Travayer pe organiz enn African Literature Round Table kot so syez, GRNW, Port-Louis, Merkredi 14 Desam, 6.00 - 9.00 P.M.

Dimunn invite pu amenn enn u plizyer zot liv par oter Afrikin ek lir enn but ki zot byen apresye. Pu ena deba ek refleksyon apre