Galleries more

Videos more

Dictionary more

Reynion Komisyon Sindikal LALIT

20.11.2005

Komisyon Sindikal LALIT ti zwenn zordi Dimans 20 Novam 10:00 a.m. kot batiman LPT, Gran Rivyer Nord Wes. Lor azanda ti sirtu ena kestyon anplwa kuma pli gran defi pu klas travayer ek muvman sindikal Moris.

Anmemtan ki ti get anplwa an zeneral pandan dernyer 30 an, setadir nivo somaz ek kalite anplwa, ti osi examinn serten sekter plis an-detay. Sirtu ti get tandans depi bann lane 1970 dan lindistri sikriyer ek zonn frans, plis zordi bann nuvo tandans trakasan dan sa de sekter la, e osi dan sekter transpor, ICT ek konstriksyon.

Dan lindistri sikriyer ti get depi lepok kan ti fer premye epyeraz pu permet sistem kupe-sarze vinn sistem kupe-zete, ziska zordi kan ena masinn ki kup kann, sarz li tulde. Sa bann vag mekanizasyon finn fer, san get lavenir anplwa dan Moris ditu. Okenn guvernman pa finn obliz tablisman pran an-konsiderasyon kimanyer modernize e osi gard anplwa. Par exanp, par diversifikasyon anmemtan, ki modernizasyon. Lerla, kan regleman WTO vini, patrona e guvernman pretann zot pa ti kone depi tu sa letan la. Bi patrona se konverti tu travayer an travayer sezyone, kuma avan 1964.

Dan zonn frans finn ena mem tandans ver plis mekanizasyon, e la osi, lafen Lakor Miltifib, kan li vini, li paret pran patrona e guvernman par sirpriz.

Kote transpor, avek introdiksyon plis one-man-bus, anplwa laba osi pe konpres.

Dan ICT, finn ena fermtir enn gran bwat, enn bann premye konpayni dan Saybersiti. Pena buku lavenir dan Korl Sennter pu 2 rezon prinsipal: ena lezislasyon kont "unsolicited calls", ki finn vinn enn fleo sosyal, plis tu exper pe realize ki travayer pa kapav fasilman travay plis ki 18 mwa dan sa kalite travay la, san lefe lor so lasante sikolozik. Sa li vre, mem dan bann korl sennter dan Langleter ek Laswed, kot pena problem langaz, ek koz manti lor ki kote u pe travay.

Kote konstriksyon, sa li enn sekter ki ena oto-limitasyon dan kad sistem kapitalist. E dayer, li finn vinn kazyel net.

De konklizyon sa sesyon travay la. Linportans ki travayer ek sindike (alabaz) kumans get sa kestyon anplwa-la dan enn fason ki pa inikman sektoryel, e sirtu pa zis get komye kas travayer ki pu nepli dan sekter gayne. Bizin get pu klas travayer pli globalman. Ti partaz travay lor sa size la. Plis sakenn finn pran enn sekter pu etidye tandans anplwa, anterm istorik.