Galleries more

Videos more

Dictionary more

Semenn Palestinyen kont Miray Aparteid 9-17 Novam 2005

11.11.2005

Dan kad semenn palestinyen kont miray laparteid 9-17 Novam 2005, Lalit ti invite par lecturer dan liniversite pu ki 2 militan Lalit ki ti al Palestinn dan aksyon solidarite Palestinn an 2004 vinn temwanye ki bann kitsoz ki pe pase laba. Apre temwanyaz Alain Ah-vee ek Kisna Kistnasamy, finn ena enn sesyon kestyon repons ek bann propozisyon par bann etidyan liniversite ki ti dan lasistans pu organize ki fim lor Birzeit University prozete dan liniversite.
Sa program la ti fer Mercredi le 9 Novam 2005 dan Barenchowbay hall dan Liniversite Moris. Li ti kumanse 4.30 ek ti sipose fini 5.30, me avek lintere ki lasistans inn montre pu sa size la li finn fini 6.15 parla.