Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program LALIT pu Eleksyon Vilaz

07.11.2005

Ki Kalite Program Lalit Propoze?

PU KONSEY VILAZ AVEK PLIS PUVWAR!
PU KONSEY VILAZ AVEK PLI GRAN BIDZE!
Guvernman bizin donn grant sak Konsey Vilaz an proporsyon avek nomb abitan. Sa grant-la bizin enn drwa. Kumsa, guvernman santral pa pu kapav met presyon lor Konsey Distrik pu inpoz tax. Kumsa, Konsey Vilaz ek Distrik pa pu truv zot dan enn pozisyon kot zot santi zot oblize rod sponnsor ar tablisman ek lezot konpayni prive. Kumsa Konsey Vilaz pu kapav pran linisyativ konkretiz tu so proze: Proze kiltirel ek sportif, proze ki pu sulaz problem lozman, dren, tib.

PU KONSEY VILAZ DEFINIR POLITIK DEVLOPMAN!
Konsey Vilaz, enn instans ki eli demokratikman, bizin ena puvwar pu infliyans devlopman diferan lindistri dan zot rezyon. Bizin osi ena puvwar desid lavenir laplaz, larivyer, montayn. Bizin osi ena puvwar prezerv lanvironnman, etan done zot eli par lepep. Aktyelman, bann instans non-eli kuma Beach Authority azir dan enn fason otoriter.

PU ELEKSYON VILAZ RETURN SAK 3 AN!

PU DRWA ELEKTER REVOK KONSEYE UBYEN KONSEY VILAZ!
Pu bizin kapav fer sa revokasyon la atraver petisyon, kot plis ki 50% elekter siyne. Sa pu ede dan ka kot konseye pa respekte zot program ubyen azir kont lintere vilaz.

PU GARD DRWA KONSEY VILAZ SANZ SO REPREZANTAN LOR DISTRIK KAWNSIL!

ASE RANVWAY ELEKSYON VILAZ!
Pu ki fini ar sa kalite abi la, bizin ki Konstitisyon Moris protez eleksyon vilaz.

PU DRWA TRAVAYER SEKTER PIBLIK POZ KANDIDA DAN ELEKSYON VILAZ.!
Lontan li ti kumsa. Fakter, profeser primer, etc kapav fer enn gran kontribisyon dan Konsey Vilaz.

Kumsa Konsey Vilaz ek Distrik Kawnsil pu gayn plis puvwar pu anpes ki remet ankestyon sa tigit demokrasi ki nu deza ena Moris.

Se bann pwin lor lakel nu pe dimann dimunn dan vilaz reflesi ek lor lakel nu pe dimann lekip dan diferan landrwa amenn refleksyon.