Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kontrandi dernye Komite Santral LALIT

31.10.2005

LALIT finn deside pu donn enn ti-apersi nu reynion Komite Santral pu web-sayt, mem si li pa ditu konplet, e mem si nu pa reysi sak fwa. Sa li etan done ki ena plizir manb ek sinpatizan Lalit ki ena akse a Innternet asterla. Kumsa piblik osi kapav gayn enn apersi serten size diskite dan nu Komite.

Dan dernye Komite Santral wikenn pase, manb ti konstate, kote ekonomik, ki ofansiv kapital depi Lenn pe aksantye, e li pe rant an konpetisyon feros avek konpayni milti-nasyonal Oksidantal. Sa pe afekte buku sekter diferan - depi petrol ziska medikaman, dile ziska labyer, pwason ziska masinn elektronik pu vote.

Anmemtan, konglomera BAI, ant ot, dapre politik "demokratizasyon ekonomik selon Parti Travayist" pe kontinye konsolid so lanpir vizavi bann lanpir tradisyonel kuma Rogers ek IBL. Rogers paret finn amors so restriktirasyon swit a lager intern ant diferan big bos.

WTO pe kontiyne met presyon lor Lerop pu aret tu sibsid pli vit posib lor disik, swit a zizman Dispute Settlement Unit, e sa pu ena lefe direk pu bes pri disik ki konpayni Moris resevwar. E Peter Craig, konseye ekonomik opred Leta Zini, ki finn ansarz Lobi Leta Moris otur AGOA, finn revoke.

LALIT finn pran konesans ki bann brans finn fixe 2 reynion uver lor lekonomi alternativ (kontakte nu pu detay) plis enn lor stok exchenj ek lezot laspe kapital finansye. Enn komite pe prepar enn prezantasyon lor pawer poynt lor lekonomi alternativ.

Amezir ki somaz kontinye ogmante, kriz sosyal dan tu sekter pe agrave. Destriktivite imen alinteryer relasyon zom-fam finn pli anpire, parey kuma alinteryer lafami anzeneral. Aksidan larut pe kontiyne fer viktim. Sityasyon dan prizon pe res lor bor mitinnri.

LALIT pe ekrir enn let Minis Lazistis pu pran pozisyon lor rol DPP. (Get web plitar dan lasemenn.)

Kote politik, Guvernman Travayis pe kontinye avek nuvo mezir popiler, kuma nuvo politik pu permet proprieter mwens ki 2 arpan edmi morsele san permi ek san tax. Pravind Jugnauth finn fer enn inntervyu byen rekonsilyan vizavi guvernman. Nu note ki, par kwinsidans, kan Navin Ramgoolam an vizit ofisyel (plis 2 zur prive) dan Lenn, SAJ osi an vizit prive laba.

Kote eleksyon vilaz, LALIT pe kontiyne kontakte grup ki ti travay pros pu retablisman eleksyon vilaz. Nu finn remarke ki PAL pe amenn kanpayn, sirtu dan Lesid. Diferan brans dan landrwa riral pe partisip dan eleksyon dan diferan fason.

Antretan, MMM tase dan enn imobilism, ki so Kongre pa paret finn depase. Li pe trap nerport ki pwen, kuma enn dimunn ki pe nwaye, mem si li enn pwen feb ubyen danzere. Dernye pwen ki MMM ek so alye PMSD finn atrape se pu opoz remiz de penn pu prizonye.

Nu finn diskit sa pwen la ase buku dan Komite Santral. Nu finn truve ki Berenger, MMM ek Lapres pe fer enn espes kanpayn konzwen. Zot pa paret ditu sinserman interese pu get sa problem la filozofikman. MMM pa pe gete eski tu prizonye bizin re-vinn elizib pu remiz de penn, kuma tultan li ti ete avan sa dernye 2 sanzman retrograd ki finn anpes remiz de penn pu ofans liye avek ladrog ubyen vyolans sexyel? Li pe zis rod enn pwen kot li kapav servi enn reaksyon enpe isterik depi enn piblik tromatize par enn kriz sosyal grav ki sistem kapitalist pe anzandre aktyelman. Sirtu MMM pe rod atak Rama Valayden. Zot ule sey insinnye ki, par kit vis Valayden pe favoriz "vyoler ek droger".

Komite Santral ti desid pu tir enn diskesyenn peyper lor kestyon remiz de penn. (Get web plitar dan lasemenn.)

Kote internasyonal, nu finn truv George Bush byen inpopiler kot li. So propozisyon pu nuvo Ziz Lakur Siprem finn tonbe. Anmemtan ki pe kont solda nimero 2,000 ki finn truv lamor dan Irak, enn skandal eklate lor Dick Cheyney so konseye pros, Lewis Libby, lor fos rezon pu invayir Irak.

Komite Santral finn deside pu fer enn prozeksyon fim DVD apel UNCOVERED: THE WHOLE TRUTH ABOUT THE IRAQ WAR, kot zisteman ena enn inntervyu avek Joe Wilson ki Lewis Libby ti pe menase pu li pa devwal konplo pu invant fos rezon pu lager. (Manb ek sinpatizan kapav kontakte nerport ki manb Komite Santral pu detay.)

Nu ti osi diskit ofansiv byen vilen Israel kont lepep Palestinn, dan Gaza ek dan West Bank. LALIT pe partisip dan mobilizasyon internasyonal apel THE WEEK AGAINST THE APARTHEID WALL atraver enn prozeksyon fim lor Palestinn. Li pu Merkredi 17 Novam a 6:00 pm GRNW dan Orl Mama Bul Later LPT. Si u anvi vini, kontakte enn manb pu tu detay.

Kote Diego Garcia, LALIT finn dakor avek dat pu GRAN KONFERANS PU ABOLISYON BAZ MILITER ETRANZE setadir 7-10 Mars, 2007 dan Ekwador. (Get web pu Kominike de Pres an Angle.)

Manb ti konstate ki, avek lansman liv ek CD lor MANIFESTO par Karl Marx ek Frederick Engels, nu finn reysi fer tu seki nu ti planifye kolektivman dan Plan Daksyon ki Lasanble LALIT ti drese dan nu Seminar Planifikasyon Novam 2004. E sa dan kad nu Program.

Nu finn osi pran not ki avan ariv lafen Oktob, li ti deza mwa kot web-sayt LALIT finn gayn plis vizit ki zame.