Galleries more

Videos more

Dictionary more

Deba lor Radio One dime dan lekel LALIT ti invite kennsel

29.10.2005

Zordi, Ram Seegobin finn resevwar korl depi Radio One pu anons li ki pa pu ena program-deba lor "Eski bizin servi langaz kreol Morisyin dan Lasanble Nasyonal?" ki ti previ sa dimans la. Rezon ki finn done se ki pa finn gayn kikenn dan guvernman pu koze dan sa program la. Donk Ram Seegobin pa pu lor radio one dimans kuma nu finn anonse.