Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lansman Diksyoner Kreol Morisyen ki Elektronik Onn-Laynn ek Inter-Aktiv

29.10.2005

Tu dimunn ki vizit sayt LALIT pu byen kontan tande ki asterla ena enn Diksyoner Vertyel Kreol Morisyen-Angle. Ledikasyon pu Travayer finn fek met li dibut. Get www.kiltir.com

Websayt la ti lanse zordi 28 Oktob dan kad Zurne Mondyal Langaz Kreol. Diskur lansman ti fer par Vinesh Hookoomsing, Pro-Vis Sanselye, Liniversite Moris, e dan prezans Dr Arnaud Carpooran ki alatet enn lekip ki fek lans premye diksyoner Kreol Morisyen-Kreol Morisyen.

Ziska ler finn baskil zis bann lantre pu A, B ek Ch. Osito ki tu dimunn fini fer komanter lor so striktir anzeneral, su-komite LPT ki pe travay lor la, pu mont lezot let. Krishna Thirapathi ki ansarz www.kiltir.com ti amenn enn lap-top onnlaynn e ti prozet web-sayt-la lor miray dan Orl LPT, e finn montre kimanyer servi sayt-la. Enn 50-enn dimunn prezan ti byen interese.