Galleries more

Videos more

Dictionary more

MBC radio zordi swar: Krishna Thirapthi koz lor diksyoner LPT elektronik, onnlaynn ek interaktiv

28.10.2005

Dan kad Zurne Mondyal Langaz Kreol: nuvo gran devlopman
Dime gramatin 10.30 a.m., pu ena lansman diksyoner LPT elektronik, onnlaynn ek interaktiv lor websayt www.kiltir.com. Krishna Thirapathi ki finn mont sa websayt la pu koz lor sa dan program Metisaz lor MBC Radyo zordi swar.