Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT lor Radio One Dimans 12.15

28.10.2005

Militan LALIT Ram Seegobin pu dan program deba Finlay Salesse lor Radio One dimans 12.15. Tem sa deba-la li: Eski bizin servi langaz kreol morisyen dan Lasanble Nasyonal. Enn program ki fale pa rate.