Galleries more

Videos more

Dictionary more

Dan kad Zurne Mondyal Langaz Kreol,: Ledikasyon Pu Travayer lans Diksyoner Elektronik interaktiv

27.10.2005

A lokazyon zurne mondyal langaz Kreol, Samdi le 29 Oktob LPT pe lans, pu premye fwa dan Moris enn diksyoner elektronik inter-aktiv. Sa diksyoner Kreol Morisyen-Angle li enn travay kolektif ki mank enn gran pa dan plas langaz Kreol dan lemond elektronik. LPT pe usi organiz su-komite travay lor terminolozi ek pedagozi.